7.08.2011

onevenwichtige Formateursnota

LBC-NVK vindt de Formateursnota onevenwichtig


De nota van formateur Di Rupo wordt in de pers algemeen gunstig onthaald. Ten eerste omdat er na een heel lange periode iets op papier staat. Ten tweede omdat ze van veel moed zou getuigen.

Klopt dit alles als we de voorstellen even door de syndicale mangel halen?
Enthousiasme alleen voor het bestaan van een nota is niet aan ons besteed.
Maar belangrijker is dat een flink deel van de sociaaleconomische voorstellen toch weinig sociaal zijn.
We lijsten die bewuste maatregelen hier kort even op.

Werkloosheid
- Alle werklozen (ook gezinshoofden) zullen in een scenario van verlaagde uitkeringen terechtkomen. In de laatste fase is de uitkering flink lager dat de Europese armoedegrens.
- Schoolverlaters zullen pas uitkeringen ontvangen na strenge controle.
- Werkloosheidsuitkeringen zullen in 2013 niet welvaartsvast zijn.
- Oudere werklozen (55 in 2013 en 58 in 2016) zullen veel strenger beoordeeld worden of ze actief en snel genoeg ander werk zoeken.

Brugpensioen
- De brugpensioenleeftijd zal sneller naar 60 jaar worden gebracht.
- Ondernemingen in herstructurering: brugpensioen pas op 55 jaar (nu 52 j.).

Pensioen
- Wie ouder is dan 65 zal het pensioen volledig behouden ook als er dan nog gewerkt wordt … Is dat de keuze om mensen beneden de 65 aan een job te helpen?
- De werkloosheid van de 3e periode (en die geldt voortaan voor iedereen!) wordt niet meer meegeteld voor pensioenberekening op basis van het eerdere loon, maar op basis van een minimum. Dus niet alleen lagere werkloosheidsuitkering, ook een lager pensioen.
- Brugpensioen beneden de 60 (uitgezonderd herstructurering) zal wat de pensioenberekening betreft nog slechts gelijkstelling krijgen op basis van een minimumbedrag (dus lager pensioen!).
- Tijdkrediet zal voor de pensioenberekening nog maar voor 1 jaar in aanmerking komen (nu is dat minimaal 3, soms 5 jaar en voor +50 volledig).
Dus tijdkrediet opnemen zal gigantische negatieve pensioeneffecten hebben!

Welvaartsvastheid van uitkeringen
De voorziene middelen van 2013 en 2015 voor de welvaartsvastheid van uitkeringen worden met 40% (!!) verminderd.

Gezondheidszorg
De huidige groeinorm van 4,5% van de gezondheidszorg (opvang vergrijzing, meer voorzieningen …) wordt naar 2% verminderd. De negatieve weerslag op de kwaliteit en kwantiteit van de gezondheidszorg voor patiĆ«nten en personeel laat zich raden.

Kinderbijslag

Die wordt volledig gecommunautariseerd. Dat wil zeggen een Vlaamse, Waalse, Brusselse en Duitse kinderbijslag. Of dit een financiering en uitkering via de sociale zekerheid betreft is hoogst onduidelijk.

Tijdkrediet
Behalve voor ouderschapsverlof, palliatief verlof en zorg voor een ziek familielid zal tijdkrediet nog slechts kunnen als men 5 jaar anciƫnniteit heeft bij dezelfde werkgever.


Toch ook positieve punten
- Een (wel slechts tijdelijke) vermogensbelasting voor vermogens van meer dan 1,25 miljoen Euro, onder de vorm van een ‘crisisbijdrage’ van 0,50%.
- Voor lage en middeninkomen (netto belastbaar beroepsinkomen tot 24.410€/jaar) komt er door het verhogen van de belastingvrije som met 1 000€ ; ongeveer 250 € netto aan inkomensverhoging.
- Het systeem van de notionele intrest (een fiscale gunstmaatregel voor vennootschappen) wordt lichtjes minder aantrekkelijk.
- Er wordt niet alleen aan inperken van uitgaven maar ook aan verhogen van inkomsten gewerkt.

Besluit
Vooral op het sociaaleconomische terrein dreigt er een koude ingreep te worden gerealiseerd. Daar ligt de schaal wel echt uit balans.
Bovendien vrezen we dat de verdere regionalisering gaat zorgen voor meer complexiteit in plaats van vereenvoudiging. Maar bovenal dreigt er een fiscale concurrentie tussen de gewesten en gemeenschappen, waar de werknemers de slachtoffers van zullen zijn.


Ferre Wyckmans
Algemeen Secretaris LBC-NVK

Geen opmerkingen: