4.16.2009

ontslagen

De raad van bestuur van VVS vzw verstuurde deze middag een mail naar de leden met daarin volgende passages:

"De Raad van Bestuur, die zich moet buigen over personeelsaangelegenheden, heeft na ruim overleg unaniem de beslissing genomen de samenwerking met twee van onze stafmedewerkers stop te zetten."

"De Raad van Bestuur stelt vast dat Harko Vande Loock niet aan de gestelde eisen voldoen in de uitvoering van hun functie en besliste daarom in haar vergadering van 15 april 2009 over te gaan tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst...Om verschillende redenen achtte de Raad van Bestuur het noodzakelijk deze beslissing te nemen."

Daar valt momenteel maar een ding op te zeggen: ambiance!

4.12.2009

overheid moet religies met rust laten

Scheiding tussen kerk en staat, een begrip dat nog altijd veel stof doet opwaaien. In ons eigen landje dan vooral door dwaze uitspraken van zogenaamde toppolitici die beweren dat dit een van onze waarden en normen is die veronderstelde anderen niet respecteren.

Bij onze noorderburen een heel ander debat. Vorige week verscheen het document 'Tweeluik religie en publiek domein'.

Daarin kunnen we o.a. lezen:
"Gemeenten en rijksoverheid hebben dagelijks te maken met religie. Via individuele burgers of via religieuze organisaties, in het kader van subsidieaanvragen of maatregelen tegen radicalisering van gelovigen. Religie is een maatschappelijk feit waar de overheid niet omheen kan. Dat leidt soms tot complicaties. Van overheden wordt aan de ene kant verwacht dat zij zich, vanwege de godsdienstvrijheid en het beginsel van de scheiding van kerk en staat, niet met de inhoud van religie inlaten. Aan de andere kant kunnen juist de mogelijkheid tot het belijden van godsdienst of belangen van participatie en integratie vragen om een nauwere samenwerking met religieuze organisaties."

Tegen de inhoud van dit document is zeer veel protest gerezen, niet in het minst van Agnes Kant en Sadet Karabulut (respectievelijk fractievoorzitter en woordvoerder integratie voor de SP in de Nederlandse Tweede Kamer).

"Dat de islam te pas en te onpas wordt betrokken bij allerlei maatschappelijke discussies is niet zozeer te wijten aan opdringerige moslims, maar vooral aan de overheid. Die kijkt steeds naar religieuze organisaties voor antwoorden op maatschappelijke problemen.

Gemeenschapsgeld moet worden ingezet voor het algemeen belang en ter bestrijding van maatschappelijke problemen. Religie is geen verlengstuk van overheidsbeleid. Waarom subsidiëren we taalles of huiswerkbegeleiding of gemeentelijke loketten in moskeeën? Dit zijn bij uitstek zaken die de overheid zélf moet organiseren, op scholen en in gemeente- en buurthuizen die voor iedereen toegankelijk zijn. De overheid heeft niets te zoeken in de moskee en de moskee moet geen rol spelen in het overheidsbeleid. Het loslaten van de scheiding van religie en staat wordt vaak gerechtvaardigd met het argument dat de islam een plek moet vinden in Europa en Nederland. Maar sinds wanneer is het een overheidstaak om religies een plek te geven? De overheid moet religies met rust laten zolang hun volgelingen de rechtsstaat respecteren, veel verder dient de bemoeienis niet te gaan.
"

4.07.2009

een Europese Islam

Op 1 januari werd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam de eerste hoogleraar 'Islam in Europa' benoemd, dr. Thijl Sunier. Broodnodig zou ik zo zeggen.
Wie nader kennis wil maken met deze man en geen boek ter hand wil nemen, kan ik een recent interview met hem aanraden op de website 'wereldjournalisten'. Enkele markante passages:

De Islam in Europa zit nu in een overgangsfase. Hij verandert van een meegebrachte naar een geïntegreerde religie. Daarom is het noodzakelijk om de dynamiek en de veranderingen in de islam, zoals die in Europa beleefd wordt, te bestuderen en te onderzoeken.

Wie beweert dat Europa niets met de islam te maken heeft, heeft dan ook totaal geen historisch inzicht en kan de ontwikkeling van Europa niet begrijpen. In het zuidoosten van Europa bijvoorbeeld bestaat de islam al honderden jaren. En ook het Ottomaanse Rijk was voor een deel een Europees rijk en er waren zeer intensieve diplomatieke en handelsbetrekkingen. Daarnaast heeft het koloniseren van de islamitische landen in Afrika en Azië door de Europese grootmachten als Engeland, Frankrijk en Nederland de islam tot een onderdeel van de geschiedenis van Europa gemaakt.

Je kunt nu al stellen, dat Europa een judeochristelijk-islamitische geschiedenis heeft. De drie religies zijn alledrie van invloed geweest op de wijze waarop onze huidige samenleving tot stand is gekomen en is ingericht. Die neiging om rond Europa hoge muren op te trekken, gaat volledig voorbij aan het gegeven dat de geschiedenis van Europa juist door allerlei invloeden van buitenaf zo dynamisch is.

4.06.2009

Gelijke OnderwijsKansen - verslag

Op woensdagnamiddag 4 februari organiseerden BOCO-Scholengroep GO Brussel, Masereelfonds en Ovds (Oproep voor een Democratische School) een studienamiddag rond het boek ‘Gelijke Kansen op school, het kan. Zestien sporen voor praktijk en beleid’.

De teksten en presentaties van de werkgroepen, 'de brede school', 'financiële drempels/Schulden op school', 'Curricula', 'Investeren in zwakken/schoolmoeheid' en 'Voorschoolse educatie', op deze studienamiddag staan geheel en al online en zijn meer dan het lezen waard. Een aanraden voor eenieder die geïnteresseerd is in het leerplichtonderwijs.

4.01.2009

Homofobie in de EU

Het Fundamental Rights Agency publiceerde haar rapport over homofobie en discriminatie op basis van seksuele oriëntatie en genderidentiteit in de Europese Unie. Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation and Gender Identity in the EU Member States - Part II The Social Situation. Dit rapport is zeker het lezen waard.
Het 'Charter of Fundamental Rights' van de EU stelt klaar en duidelijk in artikel 21:
Any discrimination based on any ground such as sex, race, colour, ethnic or social origin, genetic features, language, religion or belief, political or other opinion, membership of a national minority, property, birth, disability, age or sexual orientation shall be prohibited”.
Ondanks dat komen discriminaties en zogenaamde ''hate crimes' nog veelvuldig voor.
Het rapport stelt ook dat 'onderrapportering' een serieus probleem is. Het rapport beschouwt de huidige sociale situatie van 'lesbians, gay men, bisexuals, transsexuals and transgender (LGBT)' als een 'serieus probleem'.
België scoort tamelijk goed in dit rapport, maar er zijn toch nog heel problemen vast te stellen. Dat tamelijk goed zegt dus helaas meer over vele andere landen in de EU dan over België. In maar liefst 13 lidstaten is homofobie helemaal geen strafbaar feit, noch een verzwarende omstandigheid: Letland, Luxemburg, Polen, Tchechië, Slovakië, Oostenrijk, Hongarije, Slovenië, Italië, Bulgarije, Griekenland, Cyprus en Malta.

Het volledige rapport, dat eind deze week besproken zal worden in het Europees Parlement, kun je hier nalezen.