11.01.2015

Justorum Animae

Vandaag vieren (culturele) katholieken Allerheiligen.

Ook bij ons nog steeds een wettelijke feestdag, met een aantal mooie tradities.

Bij een feest hoort muziek, vandaag brengen we het Justorum Animae.
Verzen uit het bijbelse boek wijsheid, 3:1-2a, 3b.

Justorum animae in manu Dei sunt,
et non tanget illos tormentum mortis.
Visi sunt oculis insipientium mori,
illi autem sunt in pace.
Deze versen zijn eeuwenlang gebruikt in de katholieke mis en dus door vele componisten getoondicht.
Vandaag brengen we de versie van Orlandus Lassus.
voor de liefhebbers, het derde hoofdstuk van het boek wijsheid.

[1] De zielen van de rechtvaardigen echter
zijn in Gods hand
en geen foltering zal hen raken.
[2] In de ogen van de dwazen schenen zij dood te zijn
en hun heengaan werd als een onheil beschouwd;
[3] hun verdwijnen uit ons midden als een vernietiging.
Zij zijn echter in vrede.
[4] Ook al worden zij naar de mening van de mensen gestraft,
zij zijn vervuld van de hoop op onsterfelijkheid.
[5] Na een korte tuchtiging
zullen zij een grote weldaad ontvangen,
omdat God hen op de proef heeft gesteld
en bevonden heeft dat zij Hem waardig zijn.
[6] Als goud in de smeltkroes heeft Hij hen gekeurd;
als een brandoffer heeft Hij hen aanvaard.
[7] Wanneer dan de tijd van hun oordeel komt,
zullen zij branden
en als vlammen door een stoppelveld jagen.
[8] Zij zullen rechtspreken over de volksstammen
en heersen over de volken
en de Heer zal hun koning zijn, in eeuwigheid.
[9] Zij die op Hem vertrouwen
zullen de waarheid begrijpen
en zij die trouw zijn
zullen in liefde bij Hem zijn,
want genade en barmhartigheid
vallen zijn uitverkorenen ten deel.
[10] De goddelozen echter zullen de straf krijgen
die zij met hun redeneringen hebben verdiend,
want zij hebben de rechtvaardige veracht
en zijn de Heer afvallig geworden.
[11] – Hij immers die neerkijkt op wijsheid en discipline
is een ongelukkig mens –:
ijdel is hun hoop en hun moeite is vergeefs.
Hun werken zijn nutteloos.
[12] Hun vrouwen zijn dwaas
en hun kinderen verdorven;
vervloekt is hun nageslacht

Geen opmerkingen: