10.15.2008

het beleidsplan op de eerste AV

Kameraden en vrienden,

daarjuist ging de eerste Algemene Vergadering door van VVS, de enige echte Vlaamse Vereniging van Studenten, dé koepel van de studentenraden van hogescholen en universiteit in de Vlaamse Gemeenschap en dé woordvoerder van de studenten.
Zo'n eerste vergadering is altijd wat spannend, maar ik moet zeggen, het was ronduit geestig. Er waren heel wat bekende gezichten van 'oude rotten', wat altijd leuk is, maar ook heel wat nieuwe gezichten, wat vanzelfsprekend evenzeer goed is.

Op de agenda stonden heel wat mededelingen en een grote brok zomerverslag. Dan besef je eigenlijk pas goed hoeveel werk VVS verzet in de (veels te korte) zomerperiode.
Tweede belangrijke punt was de bespreking en bekrachtiging van het Beleidsplan. In een beleidsplan worden de krachtlijnen en zwaartepunten vastgelegd voor de werking van VVS in het komende jaar. Uiteraard ga ik hier niet alles navertellen, het beleidsplan zal binnenkort in zijn geheel na te lezen zijn op de website. Twee dingen wil ik er graag uitlichten: diversiteit en respact.

VVS heeft grootste plannen in het 'domein' diversiteit. De antidiscriminatiecampagne bij voorbeeld. Je weet het misschien al maar er wordt momenteel volop aan een Vlaams antidiscriminatiedecreet gewerkt, wat expliciet ook zou gelden voor het onderwijs. VVS heeft zo haar bedenkingen bij de algemeenheid van dit decreet-in-wording en vreest dat het misschien te hoogdrempelig gaat zijn voor een student (of een toekomstige student) om zijn of haar rechten op te kunnen eisen via juridische weg. Daarenboven is er nog zeer veel sensibilisering nodig rond deze problematiek. Zo verklaarde een niet nader genoemde kabinetsmedewerker van VDB onlangs nog dat discriminatie in het hoger onderwijs helemaal niet voorkomt. Was het maar waar. VVS is momenteel volop discriminatiegetuigenissen aan het verzamelen. Hiermee willen we een zwartboek maken. Doel van deze campagne: o.a. sensibiliseren, onze standpunten onderbouwen en de studenten empoweren om eventuele mistoestanden aan te pakken.
Daarnaast wil VVS zeker ook werk maken van een beter uitgebouwd PAS - Platform Allochtone Studentenverenigingen. Parallel daarmee willen we dit jaar werk maken van een vernieuwd Erbij - deelwerking voor en door studenten met een functiebeperking. Hopelijk slagen we er dit jaar in om hier een gevestigde waarde van te maken.
VVS wil zeker ook uitgebreid werk maken van het opvolgen van de engagementen uit het Diversiteitscharter. Dit charter werd vorig jaar op het Congres van VVS plechtig ondertekend door tal van studentenraden en zelforganisaties. In het charter staan de engagementen vermeld die moeten leiden tot een diversere studentenbeweging en een diverser hoger onderwijs.
Tenslotte plannen we voor de volgende zomervakantie een heus divers zomerkamp. Maar meer hierover later.

Dan een tweede domein wat ik hier toch zeker even in de schijnwerpers wil zetten, ResPACT. ResPACT is de campagne voor de verlaging van de studiekosten die vorig jaar in het leven werd geroepen door VVS en FEF (onze zusterorganisatie uit Franstalig België). Momenteel wordt er door de betrokken jongeren- en studentenorganisatie aan een memorandum gewerkt, waarin concrete eisen en voorstellen zullen staan om de geest van het Pact van New York te doen herleven. Dit zal voorgesteld worden op de Memorandumdag van ResPACT op 15 november. Bij deze al een bijzonder warme oproep om hierop af te komen.
Momenteel worden ook in diverse studentensteden lokale ResPACT-comités gevormd, die de campagne een stevige lokale poot moeten geven.

Voor meer informatie over dit ambitieuze beleidsplan binnenkort dus op VVS' eigenste website.

Uiteraard gingen we na de vergadering na enen drinken, traditiegetrouw op de eerste vergadering een eerste rondje op kosten van de firma. Toen we uiteindelijk in Gent aankwamen gingen de meesten huiswaarts, gelukkig waren er nog enkele dapperen die de Overpoort gingen opzoeken, een slaapmutske in de Sax, dat is altijd gezellig.

Het verslagje van de AV door de sympathieke Schamperjournaliste Hannah is zeker ook leuk om lezen.

Geen opmerkingen: