11.04.2011

Petitie: Armoede is Geen Kinderspel

Overal ter wereld zijn kinderen de eerste slachtoffers van armoede. In België is dat niet anders: 1 op 5 kinderen groeit op in armoede. Dat is alarmerend, want armoede raakt kinderen in alle aspecten van hun leven. Een paar jaar in armoede leven, in een onveilige woning, met een zwakke gezondheid, uitgesloten van sociale contacten en met beperkte onderwijskansen, is lang voor een kind en laat blijvend littekens na. Een kinderleven in armoede is bovendien de ‘ideale springplank’ naar een volwassen leven in armoede.


Kameraden en vrienden, in het bijzonder wil ik volgende petitie aanbevelen. Welzijnszorg geeft niet alleen steun, ze geeft ook de broodnodige porren aan onze politici.
Armoede is een schande, Armoede is een van de rijkste landen is schandalig, hemeltergend en misdadig.
Geef dus jouw steun aan Welzijnszorg.
een leefbaar inkomen dat rekening houdt met de grootte van elk gezin


Wij vragen dat de uitkeringen afhankelijk worden van de gezinssamenstelling, zodat elk gezin minimaal een inkomen heeft dat beantwoordt aan de budgetstandaard (= een berekening van wat je minimaal nodig hebt om menswaardig te kunnen deelnemen aan deze samenleving).

De uitkeringen en vervangingsinkomens in België worden niet berekend op de gezinsgrootte. Een uitkering voor een gezinshoofd mag niet dezelfde zijn wanneer er in het gezin één kind of vier kinderen leven. De kinderbijslag of de verhoogde kinderbijslag dekt evenmin de kosten voor het opvoeden van kinderen. Door de gezinssamenstelling belandt men zo in steeds diepere armoede. Dit is onaanvaardbaar.

een laagdrempelige ontmoetingsplaats en aanspreekpunt voor opvoedingsvragen in elke gemeente

Elke gemeente moet in haar sociaal beleid een laagdrempelig aanspreekpunt voor opvoedingsvragen voorzien: laagdrempelig, goed bereikbaar en in een vertrouwde omgeving waar mensen uit kansengroepen elkaar kunnen ontmoeten. Samen met alle betrokken partijen in de gemeente en organisaties van mensen in armoede moet er gezocht worden naar de beste locatie. Bij het aanspreekpunt moeten mensen terecht kunnen voor hun opvoedingsvraag. Deze krijgt een duidelijk antwoord waarbij de minst ingrijpende oplossing steeds voorrang krijgt.

De Vlaamse overheid moet hiervoor de nodige ondersteuning aanbieden aan de lokale besturen.

een lessenpakket over armoede in alle lerarenopleidingen

We vragen dat er in de lerarenopleidingen een module opgenomen wordt over (kans)armoede. Hierin moet de binnenkant en buitenkant van armoede onder de aandacht gebracht worden van de studenten. Weten wat armoede betekent in het dagelijks leven van kinderen, jongeren en hun ouders is essentieel om hiermee te kunnen omgaan en er rekening mee te houden op school. Deze module moet bestaan uit een combinatie van theorie en praktijkervaring. Het onderwijs moet ook voor kinderen en jongeren in armoede een hefboom zijn naar een goede toekomst. Essentieel is de kennis van de leefwereld van mensen in armoede.

een toegankelijk vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren in armoede

Alle kinderen en jongeren moeten kunnen deelnemen aan een vrijetijdsaanbod waar ze zich in thuis voelen. Daarvoor moet er:

voldoende openbare ruimte op maat van verschillende leeftijden beschikbaar zijn om te spelen en jong te zijn;
binnen het georganiseerde aanbod voor kinderen en jongeren voortdurend gewerkt worden om drempels te slopen;
een verbreding van het aanbod komen, zodat kinderen en jongeren de mogelijkheid hebben om zich aan te sluiten bij een groep waar ze zich thuis voelen, zonder dat het bestaan van deze groep in twijfel wordt getrokken of als tijdelijke tussenstap beschouwd wordt.


Teken de Petitie, Geef een Hand, of bestel een massa campagnemateriaal op ArmoedeisGeenKinderspel.be

Geen opmerkingen: