10.31.2009

steunpunt GOK

Verontrustend nieuws deze week, Pascal Smet bespaart. Onze nieuwe minister van onderwijs legt het Steunpunt Gelijke Onderwijskansen droog.

'Aangezien ik zelf het product ben van het gelijke kansenbeleid, is erop besparen voor mij onbespreekbaar.' Maar in dezelfde adem weet hij te zeggen dat dit een besparing inhoudt van 1,7 miljoen euro.

Lekker cynisch verklaarde hij nog dat de tien gedetacheerde leerkrachten gewoon terug naar hun oude werkplek kunnen en dat de andere medewerkers terecht kunnen in het onderwijs zelf. 'Er is nog steeds een lerarentekort'.

"Het departement onderwijs/kabinet heeft ons gemeld dat het Steunpunt Gelijke Onderwijskansen vanaf 1 januari 2010 wordt stopgezet." meldt ons de website van het steunpunt GOK.

Dat Pascal Smet niet moet onderdoen voor VDB als het op venijnigheid aankomt kunnen we aflezen aan een persbericht wat hij de wereld in stuurde:
"Van een kookboek minder krijg je geen honger
Pascal Smet zegt dat er helemaal niet op Gelijke Onderwijskansen wordt bespaard.

Ik heb ervoor gekozen om zoveel mogelijk te blijven investeren in diegenen die voor de klas staan. Zij zijn het immers die dag in dag uit moeten zorgen voor de beste kansen voor alle kinderen. Als ik wil vermijden om te besparen op mensen in de klas, betekent dat dat ik moet besparen op structuren buiten of boven de klas.

Op het einde nog eens een mooie zet om verdeel en heers te spelen, de mensen van het terrein, de leerkrachten versus de bureaucraten van steunpunten, die 'kookboeken' schrijven, in plaats van werkelijk 'te koken'.

Het Steunpunt verzamelde op haar website ook allerlei reacties in de media, maar plaats ook steunbetuigingen online. Meer dan het lezen waard.

Groen! vind deze beslissing 'onbegrijpelijk'.

"Het is voor ons dan ook des te onbegrijpelijker dat zelfs rond het thema dat de minister vandaag zelf in de krant naar voor schuift als cruciaal (taal) hét expertisecentrum van Vlaanderen (Centrum voor Taal en Onderwijs - een van de drie partners van het Steunpunt GOK) wordt drooggelegd."

"De minister wil een expertisecentrum uitbouwen binnen de administratie. Smet wil daarmee het warm water opnieuw uitvinden. Maar dat zal hem duur komen te staan. Een nieuw kenniscentrum binnen de administratie zal duurder zijn dan de wetenschappelijke instellingen ondersteunen. Expertise en netwerken moet immers heropgebouwd worden, terwijl de jarenlange expertise opgebouwd door het Steunpunt GOK dreigt verloren te gaan. Smets houding impliceert een zeker wantrouwen naar de onderzoekswereld en de onderwijsinstellingen die het GOK project ondersteunden. Een merkwaardig signaal voor een minister van Onderwijs."

Voormalig minister van onderwijs, Marleen Vanderpoorten (volgens Smet een van de 'zelfverklaarde onderwijsspecialisten van Open VLD), noemde de beslissing 'onbegrijpelijk en absoluut onverstandig.

"Dit weekend bleek nog dat drie op tien kinderen met de Belgische nationaliteit kampen met schoolachterstand. Bij kinderen met een andere nationaliteit heeft zelfs zeven op tien kinderen schoolachterstand. Onthutsende cijfers die de noodzaak bevestigen van een versterking van het gelijke kansenbeleid én van ons taalonderwijs. En wat doet de socialistische onderwijsminister? Hij liquideert het Steunpunt voor Gelijke Onderwijskansen (SGOK) dat net als doel heeft gelijke onderwijskansen te garanderen. Begrijpen wie begrijpen kan."

"Leerkrachten zijn vandaag meer dan ooit vragende partij voor coaching en ondersteuning. Ons onderwijs heeft absoluut die gelijke kansenexpertise nodig."

NVA maakt zich ernstige zorgen en 'vreest voor alweer een verloren generatie'.
"Want Vlaanderen kampt nu al met een te hoge uitstroom van vroegtijdige schoolverlaters die amper aan werk geraken. Voor Vlaanderen in Actie is het terugdringen van deze uitstroom een van de uitdagingen. Dan is besparen op gelijke onderwijskansen geen verstandige keuze. Integendeel, het zal de toestand alleen maar verergeren. Waardoor we binnen enkele jaren nog ingrijpendere maatregelen nodig hebben en het de samenleving nog meer zal kosten. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet?"

"Het kabinet mag dan misschien op korte termijn geld besparen, op lange termijn zou het probleem van de kansenongelijkheid in het onderwijs wel eens verder kunnen uitgroeien. Het gevolg is makkelijk te voorspellen: binnen drie jaar verschijnt er een hallucinant onderzoeksrapport over de groeiende ongelijkheid in het onderwijs en het groeiend taalprobleem van veel jongeren, waarop de minister moet besluiten dat er dringend heel veel geld moet geïnvesteerd worden in de ondersteuning van scholen en pedagogische begeleidingsdiensten op het vlak van taal. Op dat moment is alle expertise van het Centrum voor Taal en Onderwijs al lang verdwenen. " Kris Van den Branden

Nu iedereen, hopelijk, overtuigd is van de onzinnigheid van deze beslissing: teken dan ogenblikkelijk de petitie:

We stellen vast dat het begrip ‘diversiteit’ nauwelijks voorkomt in de beleidsnota van Minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Pascal Smet. Nochtans start de beleidstekst “Samen grenzen verleggen voor elk talent” van de analyse dat de kloof in de samenleving tussen hoog- en laagopgeleiden steeds groter wordt, en dat de samenleving en maatschappij enorm evolueert en diverser is geworden. Daar moeten scholen, hoe we het ook draaien of keren, mee (leren) omgaan.

En toch heeft diezelfde Minister recent beslist de structurele financiering van het Steunpunt Diversiteit en Leren (SDL) stop te zetten vanaf 1 januari 2010. SDL is op vlak van diversiteit en gelijke onderwijskansen het kenniscentrum in Vlaanderen.

Met deze – niet inhoudelijk beargumenteerde – beslissing wordt een steunpunt gesloten dat al 15 jaren met haar voeten midden in de praktijk staat. SDL ondersteunt pedagogische begeleiders en schoolteams via nascholing, coaching en ontwikkeling van instrumenten en lesmaterialen. Het unieke aan deze ondersteuning is dat ze zeer praktijkgericht is, maar door eigen en ander onderzoek wetenschappelijk onderbouwd.

Scholen, pedagogische begeleiders, CLB medewerkers en middenveldorganisaties, allemaal hebben ze een grote expertise op vlak van diversiteit en gelijke onderwijskansen. Maar een belangrijke meerwaarde van SDL is wellicht dat het bijdraagt tot een dynamische interactie tussen verschillende actoren in en rond onderwijs.

De specifieke rol van SDL en het dynamische samenspel met verschillende andere experten dreigt volledig te verdwijnen. Dit zou jammer zijn, want de debatten in de samenleving, geven aan dat er blijvend nood is aan een constructief denkkader over omgaan met diversiteit in onderwijs. Als men al deze expertise en deze dynamiek zo maar laat verdwijnen, zal het niemand verwonderen dat we over enkele jaren met z’n allen zullen kunnen vaststellen dat de ongelijkheid in onderwijs nog is toegenomen en dat de polarisatie tussen verschillende sociale, culturele en etnische groepen nog is vergroot.

Wij hopen daarom dat u de petitie ‘diversiteit = prioriteit’, voor een blijvende financiering van het Steunpunt Diversiteit en Leren, het kenniscentrum op vlak van diversiteit en gelijke onderwijskansen, wil ondertekenen. Met die structurele financiering kan SDL haar rol voor allen die bij onderwijs betrokken zijn, blijven vervullen.

Vergeet natuurlijk het moderne actiemiddel niet, de facebookgroep.

Geen opmerkingen: