3.24.2011

Een Ander Europa is Mogelijk

Kameraden en vrienden, vandaag is er nog eens een Europese top in onze hoofdstad. Vandaag en morgen wordt er vergadert over het Europese economische beleid.

De vakbonden roepen op om vandaag in actie te komen. Het ACV is bezorgt over wat op de Europese tafel ligt:
 • Zware druk op de landen om de lonen te verlagen – Duitsland achterna - zowel in de privé als in de openbare sector;
 • Aanhoudend spervuur tegen onze indexering;
 • Dreigende aftakeling van pensioenrechten en brugpensioen;
 • Kritiek op ons stelsel van werkloosheidsuitkeringen;
 • In vraag stellen van de bescherming tegen ontslag;
 • Men verplicht de landen eerst en vooral te snijden in sociale uitgaven en collectieve
 • diensten.
Dat is wat werknemers vandaag nog hebben te verwachten van Europa. Dat is wat vandaag op het spel staat. Dat is waar wij als ACV tegen opkomen. Europa moet dringend van koers veranderen. Het is vijf voor twaalf.

EEN ANDER EUROPA IS MOGELIJK

De Eisenbundel van het ACV
:

 1. Vrijwaring van index, voor werknemers, ambtenaren en sociale uitkeringen. Europa, handen af van de index. Pak de problemen aan bij de bron: overdreven prijzen voor levensnoodzakelijke producten: elektriciteit, gas, voeding…
 2. Ruimte voor loonoverleg in de sectoren en bedrijven. Europa, stop het inbeuken op de vrijheid van overleg. Laat de werknemers delen in de groei en de winsten.
 3. Bestrijd de armoede onder werkenden. Europa, zorg dat er in elk land, in elke sector en voor elke leeftijd behoorlijke minimumlonen komen. Stop met de kritiek dat de huidige minimumlonen te hoog zijn.
 4. Fatsoenlijke uitkeringen voor langdurig werklozen. Europa, bestrijd de langdurige werkloosheid, niet de langdurig werklozen. Stop met de pogingen hun uitkering stop te zetten of te verminderen.
 5. Bevorder de werkzekerheid. Europa, maak flexibele contracten zekerder. In plaats van vaste contracten onzekerder te maken door bescherming tegen ontslag af te bouwen.
 6. Op tijd genieten van oude dag. Europa, waag het niet de pensioenleeftijd op te trekken. Pak de werkloosheid aan van 18 tot 64 jaar. In het bijzonder bij jongeren.
 7. Menselijke eindeloopbaanregelingen. Europa, stop uw aanvallen op het brugpensioen. Overtuig werkgevers om ouderen niet de deur wijzen en om ze aan te werven. Help oudere werknemers hun job te behouden of aan de bak te komen.
 8. Leefbare pensioenen. Europa, de Belgische pensioenen zijn niet denderend. Jaag geen gepensioneerden in de armoede door het pensioen te laten zakken naarmate de levensverwachting stijgt.
 9. Saneer sociaal. Europa, misbruik de sanering van begrotingen niet om blind te doen hakken in sociale zekerheid en collectieve voorzieningen. Bekijk zeker ook wat kan aan de inkomstenkant. Door vermogens en inkomens uit vermogens sterker te belasten, met inbegrip van een taks op fi nanciële transacties. En door de lekkages te stoppen van fiscale fraude, bijdragefraude en ontwijking.
 10. Financiële markten aan de leiband. Europa, stop de obsessie om de arbeidsmarkt te hervormen. Begin eindelijk eens met de hervorming van de financiële markten.

Geen opmerkingen: