10.28.2010

"het enige kapitaal dat de samenleving niet bedrogen heeft"

Kameraden en vrienden,

Als je de politici van vandaag de dag bezig hoort lijken ze met niets anders bezig te zijn met profilering, wereldvreemde communautaire zever en vooral de volgende verkiezingen. Maar het is crisis, economische crisis. De politici met 'bestuursverantwoordelijkheid' "moeten" besparen.
Wat er met onze (!) sociale zekerheid gaat gebeuren durven ze nog niet echt aankondigen, ongetwijfeld om 'Franse toestanden' te vermijden, maar dat de toekomst er niet rooskleurig uitziet als we hen gaan laten doen, is duidelijk.

Sectoren die nu reeds de mokerhamer van de besparingen voelen, zijn voorlopig de zogenaamde zachte sectoren, cultuur en welzijn, de social profit, onderwijs, de vdab, de milieubewegingen en het sociaal-cultureel werk.

De Volkshogescholen verliezen 25 procent van hun middelen, een ramp voor deze zeer noodzakelijke instellingen. De Vlaamse regering wil 1 miljoen euro besparen op de bewegingen. Dit betekent verrekend over 30 organisaties een extra be­sparing van 33.000 euro per organisatie! Het sociaal-cultureel werk krijgt zware klappen. Maar waarom?
FOV, de koepel van het sociaal-cultureel werk, schreef een open brief aan de Vlaamse regering. Daarin staat volgend pareltje:

"U desinvesteert in het sociaal kapitaal, de enige vorm van kapitaal die de samenleving nog niet heeft bedrogen".


De bewegingen van het sociaal-cultureel werk zouden geen bewegingen zijn moesten ze geen actie voeren. De bewegingen roepen op tot actie, nu vrijdag 29 oktober om 10 uur in de hal van het centraal-station (Brussel). Daarna trekken ze naar het kabinet van Schauvliege.
Maar je kan ook in je luie zetel blijven, door bijvoorbeeld deze petitie te ondertekenen:

10.26.2010

Halloween-maskers

Kameraden en vrienden, begin volgende week is het Allerheiligen, zowaar een mooie feestdag.

Tegenwoordig betekent dit ook dat het zondag Halloween is.

Zij die per se willen gaan 'spoken' en nog geen angstaanjagend masker hebben, moeten niet wanhopen, de geniale Amerikaanse krant The Huffington Post heeft uitknipbare maskers gemaakt. Een tof idee me dunkt.


Zijn er creatievelingen die maskers kunnen maken van Dedecker, De Wever of Vermassen? Of waarom niet Torfs of Bracke of Leonard? Van mijn part kunnen figuren als Ornelis, Crabbé, Verhulst en Vermeersch.

Beangstigende figuren genoeg in ons Belgenland me dunkt.

10.21.2010

ConquistaDora!

Beste leerlingen, vandaag een educatieve historisch verantwoorde video: Conquistadora
En ja, uiteraard zullen hieruit vragen komen op het examen.

En voor ik het vergeet, volgende week test.

En die twee daar vanachter, mogen tegen volgende les een essay schrijven, handgeschreven, van twee bladzijden A4 over de rol van educatieve video in het hedendaagse lesgebeuren.

Wat heb ik juist gezegd? Geef maar eens uw agenda en je mag het aan de directeur gaan uitleggen.

Geen gemaar, naar de directeur!

En de rest: kijken in het stilte.

10.20.2010

Uitburgering en de Regering in Bunkerschap

Beste vrienden, het gaat niet goed met Nederland.

De Nationale Mentale Coach en een groep gelijkgezinde dissidenten trekt zich terug in de bunkers van de voormalige Atlantic Wall onder leiding van de Regering in Bunkerschap.Wim de Bie is gewoonweg geniaal.

10.19.2010

Solidariteit maakt een cultuur groot

Communautair opbod en separatistisch gezwets is lang niet aan iedereen besteed, integendeel. Een bijzonder interessant initiatief is deze oproep van 'de culturele sector'. De lijst ondertekenaars is in elk geval impressionant, de inhoud van de oproep trouwens ook. Daarom, geheel tegen de gewoonte in, de integrale tekst:


Solidariteit maakt een cultuur groot

De voorzitter van het Vlaams parlement, Jan Peumans (N-VA), sprak op 11 juli zijn bezorgdheid uit over ‘het gebrek aan identiteit’ in Vlaanderen. Het is immers die identiteit die ‘moet leiden tot natievorming’. Als gevolg van dit gebrek is het belang van die natievorming ‘nog niet voldoende doorgedrongen om de gehele bevolking te overtuigen’. Voor Peumans heeft de Vlaamse deelstaat dan ook de opdracht om deze leemte op te vullen. Tegelijk hekelt de parlementsvoorzitter een aantal ‘artistieke en intellectuele kringen’ voor wie het bon ton zou zijn om ‘het Vlaamse identiteitsgevoelen te minimaliseren, ja zelfs te ontkennen’.

Als burgers die beroepshalve voortdurend met cultuur - in de breedste betekenis van het woord - begaan zijn, verwerpen wij het discours over cultuur en identiteit dat hier wordt geëtaleerd. Het holt de begrippen cultuur en identiteit uit en vormt ze om tot manipulatieve instrumenten voor politieke doeleinden. We hébben al een cultuur en we hébben al een identiteit. Beide zijn ze meervoudig. Ze zijn ook, maar niet exclusief Vlaams. We willen dan ook niet dat ze ‘opgevuld’ zouden worden met een Vlaams-nationalistisch concept. Dat zou een verarming betekenen en een aanval op wie we vandaag zijn.


1. Omdat het een proces van uitsluiting en vervreemding is


Geert Bourgeois (N-VA) maakte als mediaminister heisa over een liedje van Clouseau en noemde het ‘een Belgicistisch propagandaliedje, een pleidooi voor slecht bestuur’. Toen in 2009 de VRT het Belgavoxconcert uitzond, reageerde Bourgeois furieus: ‘Ik vind dit absoluut niet kunnen. Het gaat om een initiatief dat de Belgische identiteit wil versterken.’ Deze uitlatingen illustreren duidelijk een verwerpelijk trekje van de ‘Vlaamse identiteitsvorming’: de ene identiteit wordt de hemel in geprezen, de andere – hier de Belgische – wordt verwenst. Dat is voor ons onaanvaardbaar.
We verzetten ons ook tegen de beeldvorming die mensen in ons land tegenover elkaar stelt als onverzoenbare cultuurgroepen. We aanvaarden niet dat onze Franstalige landgenoten worden voorgesteld als dragers van een cultuur die gekenmerkt zou worden door gebrek aan verantwoordelijkheid, luiheid, profitariaat, diefstal en expansiedrang.

2. Omdat het een asociale agenda verbergt


Het Vlaams-nationalisme, dat lang geleden de uitdrukking was van een terecht verzet tegen discriminatie, is vandaag een ‘economisch nationalisme’ geworden. Het profileert zich met thema’s als de transfers, de zogenaamde blanco cheques aan de Walen, het ‘zakgeldfederalisme’ enzovoort. Bart De Wever heeft een verhelderend licht laten schijnen op wat Vlaamse identiteit en cultuur vanuit dat sociaaleconomisch oogpunt zoal inhouden. Hij deed dat toen hij in de onderhandelingsgesprekken doodleuk stelde dat de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka zijn eigenlijke baas is en dat hij pas tevreden is als Voka dat ook is. Wie het sociaaleconomische programma van N-VA erop naleest, ziet dat De Wever de agenda van Voka tot die van zijn partij heeft gemaakt. Dat opent het weinig aantrekkelijke perspectief op een Vlaanderen waar het economisch gewin primeert en sociale verworvenheden afgebroken worden. De gezondheidszorg, de pensioenen, de werkloosheidsuitkeringen, de bijstand... het gaat allemaal onder het snoeimes. Wie verzekerd wil zijn tegen ziekte of inkomensverlies, wie verzekerd wil zijn van een leefbaar pensioen, moet dat maar kopen op de privémarkt.


Het discours over ‘wat we zelf doen, doen we beter’, over Vlaamse cultuur en identiteit, fungeert als glijmiddel om die asociale agenda aanvaardbaar te maken, in naam van de competitiviteit en van Vlaanderen, eerste regio in Europa.


3. Omdat het de weerbaarheid van de burger verzwakt


Behalve met de Vlaamse vlag, zwaaien de Vlaams-nationalisten ook graag met de Europese vlag. Dat lijkt misschien tegenstrijdig maar is dat allerminst.


De Vlaams-nationalisten willen Vlaanderen loskoppelen van het economisch zwakkere Wallonië. Het nationale niveau is wat beide regio’s verbindt en de Vlaams-nationalistische agenda in de weg staat. Daarom wordt gebruik gemaakt van het supranationale niveau Europa om het nationale niveau België te laten ‘verdampen’.


Het supranationale Europa voert een beleid waarbij de sociaaleconomische agenda van de Vlaams-nationalisten perfect aansluit. Het verzet tegen die asociale agenda wordt in hoofdzaak gevoerd op een nationaal niveau: Griekenland, Portugal, Frankrijk. Het is precies op dat beleidsniveau dat de sociale ‘veroveringen’ zijn gerealiseerd en vooralsnog het best gevrijwaard kunnen worden. Als de burgers hun sociale belangen doeltreffend willen verdedigen, dan doen ze dat het best in verbondenheid met elkaar. Het terugplooien op steeds kleinere en strikt afgebakende ‘cultuurgemeenschappen’ staat haaks op de mogelijke ontwikkeling naar een sociaal Europa en Europese samenhorigheid. Precies omwille van zijn meertaligheid, zijn verscheidenheid aan talen en culturen en zijn kosmopolitische Europese hoofdstad, ligt het binnen de mogelijkheden van ons land om op dit vlak een lichtend voorbeeld van eenheid en solidariteit te zijn. Een model voor de samenleving van morgen.


De onderliggende gedachte van de oproep van Peumans is dat een cultureel homogene Vlaamse staat een betere maatschappij zal zijn dan het meertalige, interculturele België. Maar net dat kosmopolitische en interculturele is bepalend voor de wereld van morgen. In plaats van dat te ontkennen, moeten we ons afvragen wat er gebeurt als we het multiculturele omarmen. Dat gaat niet ten koste van eigenheid en creativiteit. Integendeel. Wel vereist het een kritische kijk op de relatie tussen cultuur en macht.


De Vlaamse cultuur en identiteit waarvan we volgens Jan Peumans doordrongen moeten worden, is een aberratie waar geen enkele doorsnee burger op zit te wachten. Telkens opnieuw wordt door enquêtes bevestigd dat ook de meeste Vlamingen voorstander zijn van het behoud van België en een leefbare verstandhouding willen tussen gewesten en gemeenschappen. Meer en meer Franstaligen in Brussel sturen hun kinderen naar een Nederlandstalige school. Het is goed meerdere talen te kennen, vinden meer en meer Brusselaars, van welke origine ook. Ze zien in meertaligheid een middel om vooruit te komen. De eeuwige bestuiving, de eeuwige wederzijdse contacten, het internationale, dat is de rijkdom en de kracht van cultuur.


België staat voor ons helemaal niet gelijk met het oude
Belgique à papa. België staat bijvoorbeeld ook voor Priester Daens en voor de in Luik verkozen Anseele, voor Julien Lahaut. En voor de uitbouw van de sociale zekerheid. ‘De mooiste kathedraal van het land’, zeggen vakbondsmensen. Een kathedraal die gebouwd werd door Vlamingen, Walen, Brusselaars en migranten: de Belgische sociale beweging.

Waaraan het in het Vlaams-nationalistische discours fundamenteel ontbreekt, is solidariteit. Die menselijke waarde die het tegendeel is van egoïsme, hebzucht en onverdraagzaamheid. Het is deze solidariteit die vandaag, in naam van onze cultuur en identiteit, onder vuur genomen wordt. Dat kunnen we niet aanvaarden. Een grote en open cultuur is er een die de weg van het enge eigenbelang verlaat en de solidariteit als grondslag omarmt.


Dirk Tuypens (acteur), Lieve Franssen (dirigent Brecht Eisler Koor – voorzitter Louis Paul Boon Kring), Lebuïn D’Haese (beeldhouwer), Chokri Ben Chikha (theatermaker - doctoraal onderzoeker), Sharif Benhelima (fotograaf), Lucas Cathérine (auteur), Alain Clauwaert (voorzitter Algemene centrale - ABBV), Eric Corijn (prof. VUB), Andrea Croonenberghs (actrice), Hubert Damen (acteur), Jan De Smet (muzikant-zanger), Luc De Vos (zanger), Jozef Deleu (auteur), Johan Depoortere (ex VRT-journalist), Will Ferdy (artiest), Guido Fonteyn (auteur-journalist), Paul Goossens (journalist), Luuk Gruwez (auteur), Kristien Hemmerechts (auteur), Peter Holvoet Hanssen (stadsdichter Antwerpen), Rachida Lamrabet (auteur), Luk Mishalle (muzikant), Marijke Pinoy (actrice), Rik Pinxten (hoogleraar UGent), Ann Pira (actrice), Alain Platel (Les Ballets C de la B), Leo Pleysier (schrijver), Anne Provoost (auteur), Sven ‘t Jolle (kunstenaar), Walter van den Broeck (auteur), Geert van Istendael (auteur), Paul Van Nevel (musicus), Luc Vandenhoeck (secretaris ACOD-VRT), Ingrid Vander Veken (auteur), Diane Vangeneugden (De Groene Waterman), Frank Vercruyssen (acteur), Dimitri Verhulst (auteur), Vooruitgroep, Walter Zinzen (voormalig journalist VRT), Frank Albers (essayist, docent), Guy Baguet (Frans Brood Productions), Joachim Ben Yakoub (educatief medewerker diversiteit Pianofabriek), Peter Benoy (voormalig directeur theater Zuidpool), François Beukelaers (acteur), Patricia Beysens (zangeres), Jan Blommaert (hoogleraar Universiteit Tilburg), Thomas Blommaert (journalist Solidair en Visie), Carlos Boidin (Comm’sa, Communicatie met zicht op samenleving), Eva Brems (docent mensenrechten UGent), Stefan Brijs (auteur), Matthias Bunneghem (cultuursocioloog UA), Erik Burke (acteur), Geoffrey Burton (muzikant), Jan Busselen (muzikant), Pierre Callens (acteur), Frédéric Castiau (videast), Saddie Choua (filmmaakster), Birgitte Christophe (gitariste-lerares DKO), Manu Claeys (schrijver), Jef Coeck (publicist), Ron Cornet (acteur), Wim Danckaert (acteur), Geert De Belder (programmamaker Wereldmediatheek), Lieven De Cauter (cultuurfilosoof), Leslie de Gruyter (acteur), Pier De Kock (theatermaker), Gerd de Ley (acteur), Herman de Ley (em.prof UGent), Gustaaf De Meersman (Videokontakt), Didi de Paris (auteur), Patrick De Rijck (leraar), Kris De Smet (De Nieuwe Snaar), Rudy De Sutter (pianist-componist-plastisch kunstenaar), Eric De Volder (Toneelgroep Ceremonia), Georgia De Winter (dossiermedewerker Vlaams Fonds voor de Letteren), Wim de Wulf (artistiek leider Ultima Thula), Patrick Deboosere (demograaf VUB), Pascal Debruyne (onderzoeker Ugent), Chris Debruyne (coördinator VCOK), Rudi Delhem (acteur), Stef Depover (theatermaker-scenograaf), Luc Desmedt (vormingswerker op rust), Raymond Detrez (hoogleraar Oost-Europese geschiedenis UGent), Remko Devroede (muzikant), Hildegard Devuyst (dramaturge KVS), Koen Dille (bestuurslid Masereelfonds), Jos Dom (acteur), Charles Ducal (dichter), Ann Esch (actrice), Hugo Franssen (uitgeverij EPO), Jan Franssen (schilder), Fred Gesquière (woorddocent), Eric Goeman (Attac Vlaanderen - Democratie 2000), Mia Grijp (artistieke leiding vzw Sering), Frieda Groffy (auteur), Martine Haesendonckx (directrice basiseducatie Limburg), Rik Hancké (acteur), Nick Hannes (fotograaf-docent KASK), Hei Pasoep (koor), Hilde Heijnen (actrice), Jos Hennes (uitgever EPO), Rita Herbig (ACOD Onderwijs Antwerpen), Suzy Hermans (ir. Architekt), Wouter Hillaert (journalist), Pol Hoste (auteur), Daan Hugaert (acteur), Eric Hulsens (publicist), Jenny Huyghe (ICON, fotografie), Rebecca Huys (actrice), Jan Ieven (cultuurfunctionaris GC De Kriekelaar), Wies Jespers (cultuurbeleidscoördinator Brussel), Guy Kestens (concertorganisator), Hilde Keunen (schilderes), James King (voorzitter Sunshine Concerts vzw), Johan Knuts (Toneelgroep Ceremonia), Rosemie Lauwers (docent Woord KVMC Antwerpen), Isabel Leybaert (actrice), Bert Lezy (kunstenaar), Ico Maly (KifKif), Lisette Mertens (actrice-regisseur), Simone Milsdochter (actrice), Iefke Molenstra (kunstenares), Ann Montariol (dans), Pim Moorer (componist), Dirk Mosselmans (theaterregisseur), Tjhoi Ng Sauw (journalist VRT), Stefan Nieuwinckel (leerling-beiaardier), Ineke Nijssen (Toneelgroep Ceremonia), Joris Note (schrijver en literair criticus), Saïd Ouald-Chaib (Ph.D. Researcher Human Rights Center UGent), Sofie Palmens (actrice), Jos Pauwels (auteur, lector), Kris Peeraer (auteur), Andreas Peeters (illustrator, docent), Lieve Peeters (programmator theater-literatuur), David Pestieau (hoofdredacteur weekblad Solidair), Lotte Pinoy (actrice), Gert Portael (actrice), André Posman (ere-docent Sint Lucas/concertorganisatie De Rode Pomp), Guy Posson (vertaler), Alain Pringels (dramaturg toneelgroep De Appel, Den Haag), Greet Ramael (stafmedewerker buitenland Vlaams Fonds vr de Letteren), Frans Redant (dramaturg), Ludo Renders (coördinator Boulevard Amandla), Alain Rinckhout (acteur), Frank Roels (em. prof. UGent), Jo Roets (theater Laika), Kristin Rogghe (dramaturge), Mong Rosseel (theatermaker), Pieter Saey (professor Ugent), Linda Schagen van Leeuwen (actrice), Chris Schillemans (leerkracht), Vital Schraenen (theatermaker), Jokke Schreurs (muzikant), Paul Schrijvers (theatermaker), Jan Simoen (auteur), Kris Smet (voormalig journalist VRT), Bob Snijers (acteur), Frank Stappaerts (Radio 1, Het Vrije Woord), Steven Struyf (grafisch vormgever), Geert Synave (pianist-leraar DKO), Fernand Thange (prof. UA), Peter Theunynck (auteur), Angelo Tijssens (theatermaker), Monika Triest (auteur), Stefaan van Brabandt (acteur), Guy Van Craen, André Van de Vyver (schepen van Cultuur Zwijndrecht), Eliane van den Ende (cultureel journalist VRT), Wim Van Deuren (muzikant-songwriter-producer), Hendrik Van Doorn (toneelgroep Ceremonia), Michel Van Dousselaere (acteur), Pat Van Hemelrijck (theatermaker), Johan Van Hoorde (medewerker Nederlandse Taalunie), Greta Van Langendonck (actrice), Annabelle Van Nieuwenhuyse (Point.Five vzw voor culturele ontmoeting), John Van Oers (docent beeldhouwkunst-beeldhouwer en maquettebouwer), Rob Van Vlierden (dorpsdichter Overpelt), Robrecht Vanden Thoren (acteur), Jan Vandenhoeck (grafisch ontwerper), Ivo Vander Borght (musicus), Lieven Vanhoutte (Internationale en Europese coördinatie AC-ABBV), Geert Vanoorlé (toneelgroep Ceremonia), Frank Vercruysse (pianist-componist-auteur), Gerry Vergult (medewerker VRT - muzikant), Greet Verhoeven (graficus VRT), Trees Verleyen (docent journalistiek KHMechelen), Peter Vermeersch (muzikant), Judith Vindevogel (artistiek directeur Walpurgis), Vitalski (auteur), Erik Vlaminck (auteur), Bart Vonck (dichter-vertaler), Jan Vromman (documentairemaker- beeldend kunstenaar), Jacky Walraet (centrum voor Muziekinstrumenten Bouw), Dominique Willaert (Victoria Deluxe), Gudrun Willems (centrumverantwoordelijke GC Elzenhof, Elsene), Zjakki Willems (muziekproducer VRT),
Nigel Williams (stand-upcomedian), Karim Zahidi (docent UA, UGent), Sami Zemni (docent UGent), Jan Zienkowski (departement linguïstiek UA) en de lijst neemt maar toe.

10.18.2010

Tien goede redenen om werkloosheid te negeren

Vandaag geen serieusiteiten, maar politieke cartoon, van Barry Deutsch van LeftyCartoons.

10.17.2010

Werelddag van verzet tegen extreme armoede

Beste vrienden, vandaag is het Werelddag van het verzet tegen extreme armoede.Er is vanalles te doen in zowat alle regio's van ons land. De volledige kalender vind je hier.


In ons eigenste Gent wordt er verzameld om 19u aan de gedenksteen op het Sint-Pietersplein.

Tot dan!

10.16.2010

Leonard? ..... zucht!

Er zijn zo van die dagen dat je de krant liever niet openslaat, of het radionieuws liever niet opzet. Onze aartsbisschop Leonard is er wederom in geslaagd om bijzonder fout in het nieuws te komen.

Hij choqueerde vriend en vijand met uitspraken over 'promiscue gedragingen die tot AIDS kunnen leiden'. Een deel van de heisa is het gevolg van het gebrek aan inschattingsvermogen en onoordeelkundigheid van de persdienst van het aartsbisdom en een deel door de onvoorstelbaar domme manier waarop onze media en onze politici vandaag de dag werken. Maar de grond van de zaak is en blijft dat de aartsbisschop een enorme reactionair is wiens opvattingen onvermijdelijk botsen met de meerderheid van de katholieken in ons land. AIDS is een verschrikkelijke zieke, onder meer omwille van het stigma die het met zich meebrengt. Zeer meer HIV-besmettingen worstelen met de reden van hun besmetting. In veel gevallen is zo'n besmetting het gevolg van het hebben van seks zonder het gebruik van beschermingsmiddelen, in casu het condoom. Dan heb je sowieso het 'eigen schuld dikke bult'-discours. Dat krijg je letterlijk te horen en dat schiet voortdurend door je hoofd. En dan komt een van de hoogste religieuze leiders met uitgerekend dat discours.


Een groot aantal christelijk-geïnspireerde lieten zich zeer vernietigend uit:


ACW


"Het ACW, de koepel van christelijke werknemersorganisaties, betreurt uitspraken van kerkelijke beleidsverantwoordelijken die eerder lijken te veroordelen dan te begrijpen, die eerder lijken uit te sluiten dan met zorg te omringen.

Het ACW steunt gelovigen en godsdienstige groepen die zich in eigen kring en in pluralistische middens inzetten voor mensen, getroffen door het onrecht van een vreselijke ziekte of van pijnlijke uitsluiting om welke reden dan ook. Het Evangelie roept op tot liefde, gerechtigheid en begrip.

Juist Jezus kwam in zijn tijd op voor de ontkoppeling van ziekte en schuld. Het ACW bemoedigt en steunt al wie zich inzet voor deze gerechtigheid."


Broederlijk Delen:


"‘Als ontwikkelingsorganisatie die zich inzet tegen armoede en onrecht en dus voor meer gerechtigheid in deze wereld vinden we de uitspraak van Mgr. Léonard onverantwoord en onjuist. Ze toont niet alleen een gebrek aan respect en mededogen voor slachtoffers van aids en hun hulpverleners, maar is ook ethisch gezien onhoudbaar.’ zegt Karel Ceule, woordvoerder van Broederlijk Delen.

De aidsproblematiek is veel complexer dan hier wordt gesuggereerd. Bij vele mensen die besmet zijn met het hiv-virus is dit niet het gevolg van eigen risicogedrag. Wat te denken bijvoorbeeld van kinderen die via de moederschoot zijn besmet of slachtoffers van verkrachting die hierdoor het virus oplopen? Geldt voor hen ook de immanente gerechtigheid?

Maar ook voor mensen die aids hebben opgelopen door eigen risicogedrag is een dergelijke stelling ongepast. ‘Door het woord gerechtigheid te gebruiken insinueer je feitelijk dat het goed is dat deze mensen de ziekte krijgen alsof zo gerechtigheid geschiedt. Dit is een aanfluiting van het begrip ‘gerechtigheid’. Een dergelijke houding staat haaks op de basiswaarden van solidariteit en rechtvaardigheid die organisaties als de onze voorstaan. Daarom distantiëren we ons als ontwikkelingsorganisatie uitdrukkelijk van deze stelling’, aldus nog Karel Ceule van Broederlijk Delen."


Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede:


"Die uitspraak vindt geen enkele grondslag in het evangelie en doorkruist op zeer pijnlijke wijze onze moeizame, dagelijkse en dienstbare volgehouden inzet voor verzoening en solidariteit. Van een bisschop of voorganger in de Kerk verwachten we geen ongrijpbare, onverstaanbare bespiegelingen, maar een levende getuigenis over de betekenis van Jezus Christus voor onze wereld. Wij durven hopen dat de aartsbisschop alleen nog een waarachtige evangelische stem zal laten horen over een van de meest pijnlijke en dodelijke ziekten van onze tijd."10.03.2010

Donald Duck en Glenn Beck

Een fantastisch filmpje over Donald Duck. De sympathieke eend zit zonder werk, zonder uitzicht op weg, zonder geld en wordt bedreigd door de bank. Hij hoort de sirenenzangen van Glenn Beck, maar dit kan evengoed gelijk welke extreem-rechtse populist zijn. Hij hoort, luistert en begint te geloven.
Maar dan merkt hij dat de populist in kwestie niet aan zijn kant staat, in tegendeel zelf.Een leuke animatie over hoe uiterst rechtse populisten met een anti-establishment discours er in kunnen slagen om mensen (tijdelijk) te verleidden.

10.02.2010

One Nation March

Vandaag vind aan het Lincoln Memorial, Washington D.C (in de Verenigde Staten) een progressieve manifestatie plaats, om tegengewicht te bieden aan rechtse mafkezen allerhande."We all deserve a just and fair chance to achieve the American Dream. Our national identity is rooted in the ideal that all people – regardless of race, class, sex, sexual orientation, gender identity, heritage or ability – should have the opportunity to fulfill their potential.

One Nation Working Together will chart a bold, pragmatic path toward a more unified, sustainable, prosperous future by building support for these core principles and policy ideals."

het volledige platform (pdf)

een overzicht van alle deelnemende organisaties."We are One Nation, born from many, determined to build a more united America – with jobs, justice and education for all.

We are young people, frustrated that society seems willing to spend more locking up our bodies than educating our minds, yet still we find ways to succeed and shine.

We are students and newly-returned veterans – persevering in the face of mounting debt – determined not to be the first generation to end up worse off than our parents.

We are baby boomers and seniors – who saw hope killed in 1968 and will not let the dream of a united America be taken from us again.

We are conservatives and moderates, progressives and liberals, non-believers and people of deep faith, united by escalating assaults on our reason, our environment, and our rights.

We are workers of every age, faith, race, sex, nationality, gender identity, ethnicity, sexual orientation, and ability – who have suffered discrimination but never stopped loving our neighbors, or our nation.

We are American Indians and Alaska Natives – citizens of Native nations – who maintain our cultures, protect our sovereignty, and strength America’s economy.

We are the new immigrants, raising our children in the torchlight of the Statue of Liberty, while confronting the shadows that are bigotry and mass deportations.

We are the native born. We inherited the divided legacies of settlers and American Indians, black slaves and white and Asian indentured servants. And yet, in this moment of shared suffering, we rejoice in newfound friendships and new alliances.

We are people who got thrown out – thrown out of our jobs, schools, houses, farms and small businesses – while Wall Street's wrongdoers got bailed out. We are families who pray every day – for peace and prosperity; for deliverance from foreclosures; for good jobs to come back to urban and rural America.

We are unemployed workers – forced to watch hopes for bold action dashed – because some Senators threaten filibusters, and other would-be champions fold in fear.

And yet, we are the majority – fueled by hope, not hate. We have the pride, power and determination to keep ourselves – and our country – moving up and out of the valley greed created.

And most importantly – from ensuring women are treated fairly at work, to expanding health care coverage for millions– we have been victorious whenever we worked together. We have proven the only thing we need to succeed is each other.

And so, on 10-2-10, we come back together - to march.

We march for a dream deeply rooted in the American dream. We march for jobs, justice, and education. We march for an economy that works for all. We march for a nation in which each person who wants to work can find a job that pays enough to support a family.

We march to create a million new jobs right away, because the national values that got us out of the Great Depression will get us out of the Great Recession.

We march to build a world-class public education system, from pre-school to community college and beyond - because our nation must start unleashing the greatness of every child today.

We march to end racial profiling and re-segregation – from Arizona to Atlanta. We march to defend the Voting Rights Act and the 14th Amendment. We march to advance human rights, civil rights, equal protection, and dignity for all.

We march to fix the broken immigration system – because no child should live in fear that her parents will be deported.

We march to ensure every worker has a voice at work. We march for green jobs and safe workplaces, so no worker will have to choose between her livelihood and her life.

We march for a clean environment, so no child is ever forced to decide between drinking the water or breathing the air and staying healthy.

We march to move our nation beyond this moment when a handful of Senators can block urgently needed progress – skewing our national budget towards tax cuts for the wealthy, unjustified military spending and prisons.

We march to demand full equality for all women in all communities, indulging an end to wage discrimination.

We march for peace abroad and job creation at home. We march for energy independence, public safety, and public transportation because the nation we want to build most is our own.

We march to demand full equality for all women in all communities, indulging an end to wage discrimination."


nog een reclame-boodschap van de jonge artiest-activiste Ne Ne Ali:

een aantal achtergrond artikels:
Progressives hope 'One Nation' coalition can recapture grass-roots fervor
Why Colbert and Stewart Aren't So Funny to Progressives
'One Nation' for Whom?

een verklaring van de CPUSA


Tenslotte, bij wijze van uitsmijter, voor wie echt wil lachen, geniaal komisch talent Glenn Beck: