3.28.2011

Leve de Commune!

Beste vrienden, vandaag nemen we een stapje terug van de actualiteit om aan iets te denken dat 140 jaar geleden plaats vond.

De bloedige oorlog tussen Pruisen en Frankrijk eindigt in 1871 in een revolutie in Parijs. De bevolking, de arbeiders van de stad, roepen de Commune van Parijs uit.
De bevolking sticht hiermee de eerste embryonale socialistische staat.

De nieuwe regering kondigt een hele reeks maatregelen af, waaronder:
- een maximum-wedde voor functionarissen en een verbod op het cumuleren van postjes.
- het afschaften van de boeten door de patroons aan de arbeiders opgelegd
- gewaarborgd minimum weekloon
- afschaffing van de berg van barmhartigheid
- scheiding van kerk en staat
- laicisering van de onderwijsinstellingen
- instelling van de schoolplicht en het gratis onderwijs
- oprichting van gespecialiseerd vakonderwijs voor meisjes en jongens
- gratis juridische bijstand
- verkiezing van rechters en hogere functionarissen.

Dit eerste experiment eindigt in een bloedbad, massaal aangerukte troepen, inclusief een heel leger vrijgelaten krijgsgevangenen, bestormen Parijs en vermoorden er 30.000 burgers.

1871, dat is niet eens zo lang geleden, geen genade voor revolutionairen, enkel haat voor wie het wagen zich te organiseren om een beter leven te kunnen organiseren.
We lijken maar al te vaak te vergeten dat onze eigen democratie en onze sociale rechten stuk voor stuk verovert moesten worden, meestal via betogingen, stakingen en andere sociale acties, soms iets gewelddadiger.

Meer over de Commune:
uiteraard wikipedia;
Overwinning en nederlaag van de eerste socialistische staat
De Commune van Parijs in beelden
de Commune van Parijs
en Karl Marx: De burgeroorlog in Frankrijk
maar ook in zo vele andere werken van Marxistische denkers en historici.

3.27.2011

eensgezindheid en verdeeldheid over Libië

De oorlog tegen Libië kan, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de invasie in Irak, op ongemeen grote steun reken in België. Tot gejuich in sommige progressieve kringen beslisten alle parlementsleden om zich onder leiding van Crembo in te schakelen in de oorlog.

Het is zelf zo erg dat de Amerikaanse diplomatie stomverbaasd is over de eensgezindheid in de Belgische politiek (DeWereldMorgen.be)

Ludo De Brabander heeft een uitstekende analyse geschreven over de houding(en) van de linkerzijde in België.

Enkele treffende passages:

Linkse intellectuelen en activisten tonen zich verdeeld. Een niet onbelangrijk deel van hen toont zich voorstander van de no-flyzone als antwoord op een dreigende slachting van de rebellen door de troepen van het regime-Khaddafi.

In eigen land gaat Groen! heel ver. Wouter De Vriendt en Eva Brems 'juichen' de beslissing van de VN-Veiligheidsraad toe en vinden dat “het Belgisch leger zijn verantwoordelijkheid moet nemen”. In de persmededeling geen enkele aarzeling, geen vragen over de uitvoerders van de militaire interventie, de duur van de operatie, de vermeende doelstelling, mogelijke niet-militaire oplossingen en onze eigen verantwoordelijkheid als wapenleverancier en zakenpartner van het nu verguisde Khaddafi-regime.

Voor links lijkt het een verscheurende keuze: moeten we 'mensen aan hun lot overlaten' of toch liever steun geven aan westerse landen die zich op andere plaatsen en in andere tijden alles behalve humanitair hebben getoond en waarvan we weten dat ze ook over een verborgen geostrategische agenda beschikken.

En toch, dat deel van links dat zich achter de militaire interventie in Libië schaart, maakt een grote vergissing. Zij laten zich leiden door de illusie dat oorlog, waar het afdwingen van een no-flyzone op neerkomt, een oplossing biedt. Neen, oorlog is de kwaal die links moet bestrijden.

De militaire logica verscherpt de tegenstelling en vreet de ruimte voor een politieke oplossing op. In de media mogen kolonels en generaals de glorie uitspreken over de heldhaftige moed van 'onze jongens' en worden sceptici van de oorlogstrom naïviteit of in het ergste geval onverantwoordelijkheid verweten.

In tegenstelling tot wat men doet geloven, waren de niet militaire middelen zeker niet uitgeput. Begin maart al stelde de Venezuelaanse president Hugo Chavez voor om te bemiddelen onder het oog van een internationale commissie. De Libische regering aanvaardde het aanbod, maar de rebellen weigerden met de woorden dat “ze nooit met 'hem' willen onderhandelen”.

Links moet beseffen dat het portretteren van oorlog als een humanitaire interventie, een contradictio in terminis is. Alleen het militair-industrieel complex vaart er wel bij.
Lees het volledige artikel.

Michel Collon, journalist, heeft evenzeer een excellente analyse van de gebeurtenissen.
The Dialy Show geeft de Amerikaanse houding in het Midden-Oosten prachtig weer:

The Daily Show With Jon StewartMon - Thurs 11p / 10c
America's Freedom Packages
www.thedailyshow.com
Daily Show Full EpisodesPolitical Humor & Satire BlogThe Daily Show on Facebook


Wie echt eens wil lachen, de immer geniale comedian Glenn Beck:

3.24.2011

Een Ander Europa is Mogelijk

Kameraden en vrienden, vandaag is er nog eens een Europese top in onze hoofdstad. Vandaag en morgen wordt er vergadert over het Europese economische beleid.

De vakbonden roepen op om vandaag in actie te komen. Het ACV is bezorgt over wat op de Europese tafel ligt:
 • Zware druk op de landen om de lonen te verlagen – Duitsland achterna - zowel in de privé als in de openbare sector;
 • Aanhoudend spervuur tegen onze indexering;
 • Dreigende aftakeling van pensioenrechten en brugpensioen;
 • Kritiek op ons stelsel van werkloosheidsuitkeringen;
 • In vraag stellen van de bescherming tegen ontslag;
 • Men verplicht de landen eerst en vooral te snijden in sociale uitgaven en collectieve
 • diensten.
Dat is wat werknemers vandaag nog hebben te verwachten van Europa. Dat is wat vandaag op het spel staat. Dat is waar wij als ACV tegen opkomen. Europa moet dringend van koers veranderen. Het is vijf voor twaalf.

EEN ANDER EUROPA IS MOGELIJK

De Eisenbundel van het ACV
:

 1. Vrijwaring van index, voor werknemers, ambtenaren en sociale uitkeringen. Europa, handen af van de index. Pak de problemen aan bij de bron: overdreven prijzen voor levensnoodzakelijke producten: elektriciteit, gas, voeding…
 2. Ruimte voor loonoverleg in de sectoren en bedrijven. Europa, stop het inbeuken op de vrijheid van overleg. Laat de werknemers delen in de groei en de winsten.
 3. Bestrijd de armoede onder werkenden. Europa, zorg dat er in elk land, in elke sector en voor elke leeftijd behoorlijke minimumlonen komen. Stop met de kritiek dat de huidige minimumlonen te hoog zijn.
 4. Fatsoenlijke uitkeringen voor langdurig werklozen. Europa, bestrijd de langdurige werkloosheid, niet de langdurig werklozen. Stop met de pogingen hun uitkering stop te zetten of te verminderen.
 5. Bevorder de werkzekerheid. Europa, maak flexibele contracten zekerder. In plaats van vaste contracten onzekerder te maken door bescherming tegen ontslag af te bouwen.
 6. Op tijd genieten van oude dag. Europa, waag het niet de pensioenleeftijd op te trekken. Pak de werkloosheid aan van 18 tot 64 jaar. In het bijzonder bij jongeren.
 7. Menselijke eindeloopbaanregelingen. Europa, stop uw aanvallen op het brugpensioen. Overtuig werkgevers om ouderen niet de deur wijzen en om ze aan te werven. Help oudere werknemers hun job te behouden of aan de bak te komen.
 8. Leefbare pensioenen. Europa, de Belgische pensioenen zijn niet denderend. Jaag geen gepensioneerden in de armoede door het pensioen te laten zakken naarmate de levensverwachting stijgt.
 9. Saneer sociaal. Europa, misbruik de sanering van begrotingen niet om blind te doen hakken in sociale zekerheid en collectieve voorzieningen. Bekijk zeker ook wat kan aan de inkomstenkant. Door vermogens en inkomens uit vermogens sterker te belasten, met inbegrip van een taks op fi nanciële transacties. En door de lekkages te stoppen van fiscale fraude, bijdragefraude en ontwijking.
 10. Financiële markten aan de leiband. Europa, stop de obsessie om de arbeidsmarkt te hervormen. Begin eindelijk eens met de hervorming van de financiële markten.

3.22.2011

Chomsky aan het woord

Noam Chomsky, een van de grootste linkse denkers van dit moment en auteur van tal van boeken over de Amerikaanse buitenlandse politiek en o.a. over de rol van de media in het verkopen van die politiek, is op bezoek in België. Aan de ULB gaf hij een zeer interessante conferentie.
DeWereldMorgen (wie anders) brengt zowat de integrale lezing.
Hij heeft het onder andere over het waarom van de nieuwe oorlog tegen Libië.

Veel luisterplezier.

3.21.2011

Pop-Up

Omdat de wereld gelukkig niet alleen kommer en kwel is en god zij dank niet alleen gevuld met racisten, islamofoben en oorlogszuchtigen, bij wijze van intermezzo, een prachtig filmpje over Pop-Up boeken:

Pop-ups! They're Not JUST for Kids from Bowdoin College on Vimeo.met dank aan zbdigitaal voor deze suggestie.

3.20.2011

Poerim!

Dezer dagen vieren onze joodse kameraden en vrienden het Poeriem-feest.

Poerim is gebaseerd op een vreemd verhaal in de bijbel. De joden wonen als bannelingen in het Perzische rijk, waar de Perzische koning op zoek gaat naar een nieuwe koningin. Alle maagden uit het land kunnen zich aanmelden in de harem, waaruit een vrouw zijn uitgekozen worden. Een jonge joodse vrouw wordt door haar oom/pleegvader aangezet om mee te dingen. Zij wordt koningin Ester.
Aan het hof is een zekere Haman een actieve anti-joodse politiek aan het voeren. Ester slaagt er in om haar man te overtuigen om de vervolging te staken.
Een prachtig verhaal doch zeer bizar verhaal.

Voor de liefhebbers het verhaal in de bijbel.

Voor zij die niet graag lezen:3.18.2011

Belgen naar Libië

Een 'regering in lopende zaken' beslist met unanieme steun van het parlement, van Groen tot de fascisten, om, indien de NAVO daartoe vraagt, een land te gaan aanvallen.

Waarom Groen hierin mee stapt is mij compleet een raadsel.

Als de NAVO Libië binnenvalt zal dat niet zijn om 'democratie' te gaan verspreiden of beschermen. Noch om een dictator te gaan verdrijven.
Vraag dat maar aan de Serven of aan de Afghanen. Vraag trouwens ook maar eens aan de iets oude Spanjaarden, Portugezen of Grieken wat de NAVO gedaan heeft om 'hun' dictators te verdrijven.
Vraag trouwens ook eens aan de Marokkanen of de inwoners van privé-land Saudi-Arabië wat de landen doen om hen aan een democratie te helpen.
De 'coalitie' zal trouwens ook hulp krijgen van Qatar, sedert wanneer is dat een democratie?

Het feit dat de regering zich uitspreekt in niet te verstane woorden dat ze een leider van een onafhankelijk land wil gaan verdrijven is compleet walgelijk. Wat je ook mag denken van de leider in kwestie, welk recht heeft België om anderen te gaan veroordelen en zelfs plannen uit te werken om hun wil op te gaan leggen?

De regering beweert geen geld te hebben om de koopkracht op peil te houden of om de zorgsector kwaliteitsvol te houden maar de regering heeft blijkbaar wel weer middelen zat voor nog maar eens een buitenlands militair avontuur. In hoeveel conflicten is België ondertussen al betrokken? Het lijstje begint aan te dikken.

Een dikke boe voor de NAVO, een dikke boe voor onze regering en ons parlement en een dikke BOE! voor Groen (en trouwens ook voor de SP.nl die een 'effectief en proportioneel militair ingrijpen' wil)!

3.08.2011

afscheid van de Hema

Beste Hema,

al jaren ben ik klant bij Hema, leuke producten tegen een redelijke prijs, een lekkere kop koffie en zak pepernoten voor thuis. Het is met pijn in het hart dat ik mij vanaf vandaag gedwongen zie om jullie winkels voortaan te vermijden. Een winkel die een medewerkster de laan uitstuurt omdat ze een hoofddoek draagt is een winkel die het noorden kwijt is. Uit berichten in de media kon ik opmaken dat jullie deze beslissing genomen hebben omdat er 'negatieve commentaren' kwamen van klanten. Het is onbegrijpelijk dat jullie blijkbaar zo gemakkelijk ingaan op vragen tot discriminatie. Wat is de volgende stap? Gaan er joodse medewerkers ontslagen worden? Homoseksuele? Gaan medewerkers van Afrikaanse, Indonesische of van mijn part Mexicaanse afkomst nog kunnen werken in jullie keten? Je weet nooit waar mensen over kunnen beginnen klagen.

"HEMA voert een personeelsbeleid waarbij geen onderscheid wordt gemaakt op basis van iemands geslacht, ras, godsdienst, seksuele geaardheid, politieke voorkeur, handicap of ander gelijksoortige status. Geen enkele vorm van discriminatie op basis van deze kenmerken wordt getolereerd." Zo staat in mooie woorden beschreven in de Ondernemingscode. Blijkbaar is de versie van de code zoals die op jullie website staat niet meer up to date. Als (voormalige) klant had ik graag geweten waarom er op jullie website een verouderde versie staat. Daarenboven ben ik ook wel nieuwsgierig naar de redenen van deze 'update'.

Beste Hema,

het was leuk shoppen, het was leuk eten en drinken, maar je bent niet meer dezelfde als vroeger. Ik hoop dat je terug kunt veranderen, dat ik je weer eens kan bezoeken; Ik hoop dat je het begrijpt dat ik niet meer langs kom, dat ik je folders niet meer lees en dat ik je uitstalraam niet meer bekijk.