6.27.2009

marokkanenweek

Het moet gezegd zijn Tom Naegels, soms is hij ronduit goed. Deze week neemt hij in De Standaard in Spijkerschrift de media-aandacht voor 'de allochtoon' onder de loep.
Enkele passages:

Het was weer Turken- en Marokkanenweek, hebt u dat ook gezien? Je krijgt daar geen vat op: eerst zijn ze maanden van de radar verdwenen, en dan plots krijgen we er niet genoeg van.

het echte vraagstuk: mag een overheid haar macht aanwenden om in naam van de vrijheid, de vrijheid in te perken? Mag je sociale druk, peer pressure, tegengaan met de hakbijl van de wet? Kun je waarschuwen tegen sluipende islamisering, als de secularisering zo zichtbaar, in zoveel domeinen en vanuit zulke machtige posities wordt opgelegd? Lastige vragen, door de leerlingen pertinent gesteld. Gelukkig zijn ze nu vervangen door waar wij liever over praten: moslims zijn fanatici, ze zouden hun kinderen nog eerder onderwijs ontzeggen. Hitsig, hetzerig, heetgebakerd, zo kennen we ze.

Misschien is dat eens een taboe om te doorbreken. Hoe wij, Vlamingen, journalisten en lezers, altijd over dezelfde onderwerpen willen praten. En die altijd op dezelfde manier behandelen. Met dezelfde invalshoek, dezelfde sympathieën, dezelfde ergernis ook voor mensen die er anders over denken. Die men er dan van beschuldigt taboes in stand te houden. Waarna er een groot debat moet komen, steevast geleid door een Vlaming, waarin opnieuw over dezelfde onderwerpen gepraat wordt omdat men denkt dat de Vlaamse lezers alle vorige grote debatten niet gevolgd hebben.Onze kennis evolueert niet. Ons interesseveld verbreedt niet. Het Debat leidt nergens toe. Zelfs het feit dat een Marokkaanse vrouw tegenwoordig geen zeven kinderen meer heeft, wordt in Humo als het 'doorbreken van een cliché' voorgesteld. Hebben zelfs de journalisten van Humo dan geen Marokkaanse vrienden?Daar komt het waarschijnlijk op neer. Je schrijft beter, rijker, veelzijdiger, over de dingen die je kent. Je kan het een blanke, niet-gelovige journalist uit de middenklasse niet verwijten dat hij meer begrip heeft voor een blanke, niet-gelovige schooldirecteur uit de middenklasse. En dat hij verbaasd staat te kijken naar die woeste moslima's, die zoveel spel maken over een stuk stof. En dat drie Turkse moordenaars meteen een patroon vormen, terwijl zelfs twintig Vlaamse dat niet doen. En dat hij altijd dezelfde vragen stelt, omdat dat de enige vragen zijn die hij kan bedenken.Bovendien, wie vindt het erg? Er zijn toch geen moslims die deze krant lezen. Die zoeken iets meer, nu ja, ophitsends. Iets met meer clichés, en veralgemeningen.

6.26.2009

de onderwijsmarkt, witte vlucht en discriminatie

Hoofddoeken, een lap stof die door islamofoben en racisten allerhande als symbooldossier naar voren geschoven wordt.

'Een kleurrijk stofje als inrijpoort van de Omgekeerde integratie en Islamitische kolonisering!'
Driewerf houzee voor het Gemeenschapsonderwijs om deze inrijpoort hardhandig te sluiten!

Prof. dr. Ides Nicaice schreef een opiniestuk in De Standaard dat ik jullie zeker en vast wil aanraden.
Enkele zeer interessante passages:

Het hoofddoekenverbod in het KA Antwerpen is niet moedig te noemen, maar de autochtone oudergemeenschap van Antwerpen en de omliggende scholen die dit verbod al jaren als concurrentiewapen gebruiken, zijn evenzeer te blameren.

Er is immers geen enkele ernstige rechtvaardiging voor. Wie gelooft nu echt dat het dragen van de hoofddoek in Vlaamse scholen of openbare diensten in strijd zou zijn met de openbare orde of zeden?

Wat politici of gerechtshoven er ook mogen over denken, het verbieden van een religieus symbool in het algemeen is een beperking van de vrije godsdienstbeleving, een teken van intolerantie en xenofobie. Moslimleerlingen gaan zich opnieuw wat minder thuisvoelen in Vlaamse scholen, wat hun onderwijsachterstand niet ten goede zal komen. Zullen ze niet, gevoelig als ze zijn voor hun religieuze identiteit, nog meer dan vroeger elkaar aanporren om die te verdedigen tegen heug en meug?

De hele rel is een nederlaag voor het KA van Antwerpen dat hoog aangeschreven stond voor zijn 'actief pluralistisch' beleid. In ons boek Gelijke kansen op school: het kan! staat dit atheneum als een voorbeeld van goede praktijk beschreven in het hoofdstuk over intercultureel onderwijs. Leerlingen uit 45 landen leven er samen, debatteren over de gebeurtenissen in Iran en andere wereldproblemen, over verschillende levensbeschouwingen enzovoort.

Blijkbaar is de witte vlucht uit de school de echte verklaring van dit paradoxale beleid.

In Vlaanderen, méér dan in de meeste omringende landen, staan scholen als concurrenten tegenover elkaar. Vrije oprichting van scholen, vrije schoolkeuze door ouders, en een betoelaging van scholen per leerling in een context van ontgroening vormen een cocktail die aanleiding geeft tot een bittere strijd - niet alleen om de beste kwaliteit, maar ook om het aantal leerlingen. Scholen met veel migranten hebben in de ogen van de witte bevolking - terecht of ten onrechte - een minder aantrekkelijke reputatie en verliezen klanten. Het kan ze zo ver drijven dat ze hun interculturele ziel aan de duivel verkopen.

Dit heet 'discriminatie door sociale druk'.


Tijd dus voor een algemeen, wettelijk verbod op het hoofddoekenverbod.

Daar kan er mens enkel en alleen amen op zeggen.

6.25.2009

geen hoofddoek, geen inschrijving

Hoofddoeken, een lap stof die door islamofoben en racisten allerhande als symbooldossier naar voren geschoven wordt.

'Een kleurrijk stofje als inrijpoort van de Omgekeerde integratie en Islamitische kolonisering!'

Driewerf houzee voor het Gemeenschapsonderwijs om deze inrijpoort hardhandig te sluiten!

Een vijfhonderdtal leerlingen, ouders en sympathisanten verzamelden zich gisterenavond in het Atheneum van Antwerpen. De geplande actie aan de Rooseveltplaats tegen het hoofdodekenverbod is veranderd in een geïmproviseerde informatiemoment. De directie kwam onder luid gejoel het verbod toelichten, gevolgd door toespraken van de imam Nordin Taouil, leerlingen en het oudercomité. Ze waren allemaal verontwaardigd over het verbod en vooral over de manier waarop de beslissing is genomen en gecommuniceerd. We gingen op zoek naar enkele reacties van leerlingen en ouders. Lees het volledige verslag bij indymedia.

“Het probleem is dat wij geen zin meer hebben om een toestroom van zulke jongeren naar deze school te dragen. We zijn onze diversiteit en pluralistische heterogeniteit aan het verliezen. Wij willen op deze manier een spreiding bewerkstelligen.” de directie, lees meer bij indymedia.

Mij verbaast het nog het meest in heel dit debat dat er meer reacties komen op de uitspraken van iman Nordin Taouil dan op de beslissing van het Gemeenschapsonderwijs. Voor zo ver ik begrepen heb stelde de iman voor dat meisjes die een hoofddoek willen blijven dragen thuis blijven en zich dus niet meer in te schrijven in een school die hun vrijheid van godsdienst schendt. Een zinvolle oproep tot 'consumentenactie'. De liberalen zouden moeten blij zijn, de 'klanten' worden opgeroepen om hun 'dienst' niet meer te 'kopen' bij een 'aanbieder' die niet voldoet. Bij gebrek aan andere 'aanbieders' 'kopen' de 'klanten' geen 'dienst' meer. Een consumentenactie zoals er zo veel zijn.
Daarenboven is er in België helemaal geen 'schoolaanwezigheidplicht'. Kinderen kunnen perfect onderwezen worden door zichzelf, met begeleide zelfstudie of door de ouders of anderen, de jongeren in kwestie kunnen perfect hun diploma halen via wat vroeger de middenjury werd genoemd.
Met een dergelijke oproep is helemaal niets mis, integendeel, ze is zelfs zeer intelligent.
Het is inderdaad een jammere zaak dat die jongeren nu meer naar school kunnen gaan, waar ze door interactie met andere jongeren kunnen groeien. Maar dat is helemaal niet hun schuld, het is de school die deze jongeren uitsluit.
En dat is ronduit walgelijk.

6.24.2009

hoofddoekenverbod ontneemt meisjes emancipatiekansen

Hoofddoeken, een lap stof die door islamofoben en racisten allerhande als symbooldossier naar voren geschoven wordt.

'Een kleurrijk stofje als inrijpoort van de Omgekeerde integratie en Islamitische kolonisering!'

Driewerf houzee voor het Gemeenschapsonderwijs om deze inrijpoort hardhandig te sluiten!

De feministische organisatie Baas Over Eigen Hoofd, BOEH! stuurde vandaag een zeer intelligent standpunt door over deze zaak.
Ik post het hier integraal ter verheffing van de lezers:

In een multiculturele – en multireligieuze samenleving waar ’t stad van iedereen is zou je denken dat iedere Vlaamse burger – behorende tot minderheid of meerderheid – het recht heeft op vrije keuzes en een vrije godsdienstbeleving. De Athenea van Antwerpen spreken dit recht tegen door een hoofddoekenverbod in te voeren voor leerlingen én leerkrachten dat vanaf volgend jaar van kracht zal zijn. BOEH! vindt het verwerpelijk wanneer een vrouw verplicht wordt een hoofddoek te dragen, maar het is even verwerpelijk als haar dat verboden wordt.

De hoofddoek is een praktijk die voortkomt uit een religieuze overtuiging. Moslima’s de vrijheid ontnemen de hoofddoek te dragen, raakt zowel aan het recht op godsdienstvrijheid als aan de zelfbeschikking en emancipatie van vrouwen. Onderwijs is namelijk dé hefboom bij uitstek om te klimmen op de sociale ladder en tevens de bevordering van de emancipatie van de vrouw. Een hoofddoekenverbod ontneemt jonge meisjes emancipatiekansen omdat ze niet gelijk kunnen participeren aan onderwijs : de vrije keuze van school en/of opleiding wordt namelijk zeer schaars (tot onbestaand).

BOEH! kant zich verder tegen elke vrouwonvriendelijke beslissing die vrouwen dwingt hun eigenheid te ontkennen! Dergelijke uitsluitingmaatregelen druisen in tegen het voorgehouden diversiteits- en emancipatiebeleid van de stad Antwerpen. Wij zijn niet enkel diep teleurgesteld omtrent het discriminerend verbod maar ook de respectloze manier en timing waarop men dit verbod instelde roept heel wat vragen op. Vooral de 4 ‘universele thema’s’ - ruimte, keuze, tijd en identiteit -van KAA blijken loze beloftes. De bouwstenen van de Athenea bliezen ze zelf op door de getroffenen geen ruimte of inspraak te verlenen, hun keuze als praktiserende moslima’s niet te respecteren, geen tijd te geven (net voor de laatste examens) en ten laatste hun identiteit te verloochenen, aldus de leerlingen van KAA.

Het is de taak van elke school om constructieve – maar vooral emancipatorische- oplossingen te zoeken wanneer er zich incidenten voordoen. Indien leerlingen hun boekje te buiten gaan op basis van politieke of religieuze overtuiging en/of anderen onderdrukken, moet men de persoon in kwestie aanspreken op haar of zijn gedrag. Dit probleem wordt niet opgelost door zelf als school aan onderdrukking te doen. Bovendien is een schoolreglement waarin het verbod vermeld staat een aantasting van de mensenrechten. Onderwijs moet juist een weerspiegeling zijn van de huidige multiculturele en multireligieuze samenleving. Een samenleving waar iedereen het recht heeft verschillend te zijn. Het onderwijs moet een voorbeeldfunctie nemen en er juist voor zorgen dat jongeren, ouders en leerkrachten leren omgaan met diversiteit. Een school die zich inlaat met de persoonlijke en levensbeschouwelijk e keuzes van haar leerkrachten of leerlingen schendt het neutraliteitsbegins el. Wij willen hierbij nogmaals benadrukken dat wij opkomen voor een actief pluralisme waarin er ruimte is voor mensen van alle religies en levensbeschouwingen op voet van gelijkheid.

BOEH! gelooft in onze Vlaamse democratische samenleving, die multicultureler en multireligieuzer is dan ooit en die zo zal blijven. Hoe gaan wij – burgers van vele culturen en godsdiensten – om met dat nieuwe gegeven?

BOEH!, 24 juni 2009

6.16.2009

google lanceert zeer louche reclame

'klanten' van de gratis 'service' van google analytics kregen vandaag een 'prachtig aanbod' in hun mailbox, €100 te besteden aan adwords, om op die manier de 'trafiek' te verhogen.
Deze campagne is op zijn zachtst gezegd louche te noemen.
De 'algemene voorwaarden' bieden tekst en uitleg:
Als u kiest voor achteraf betalen via creditcard worden de activeringskosten (momenteel € 5,00) in mindering gebracht op het promotiekrediet dat aan uw account is toegewezen. Bij keuze voor achteraf betalen via automatische incasso worden de activeringskosten (momenteel € 10,00) van uw bankrekening afgeschreven, ter controle van de bankgegevens. Als u kiest voor vooraf betalen, moet u eerst een minimumbetaling voldoen (waarmee de activeringskosten voor de account worden verrekend) om de account te activeren, voordat het promotiekrediet op uw account kan worden bijgeschreven. Alle advertentiekosten die het promotiekrediet overschrijden worden aan u in rekening gebracht en u bent zelf aansprakelijk voor het afdragen van eventuele belastingen.

Dus zogezegd 100 euro krijgen maar eerst 5 euro betalen en zelf in de gaten houden of het op tijd afgesloten worden. Dat lijkt op van die louche diensten die gratis zijn voor een bepaalde periode maar als je niet zelf expliciet afsluit krijg je de factuur. Ik ken niet veel van consumentenrecht maar zeer katholiek lijkt mij dit toch niet.
Ik ben benieuwd hoeveel mensen van dit 'geschenk' gebruik zullen maken en vooral hoeveel dit zal opbrengen.

Channel Zero, nog steeds metal-goden

Channel Zero, de legendarische Belgische metal-band, organiseert begin volgend jaar een reünie-concert in de AB. De ticketverkoop startte vandaag, na welgeteld 20 minuten was het concert uitverkocht. Jawade, gesplit in 1997 en nog steeds fans genoeg om drie concerten in een oogwenk uitverkocht te krijgen.
Channel Zero, één van de beste bands van de jaren '90 als het mij vraagt.

beste album me dunkt: Stigmatized, met daarop hun beste nummer Play a Little. Al zijn de andere nummers, zoals het overbekende 'Help' en 'Suck My Energy', zeker ook niet te versmaden.
Tekst-gewijs is deze groep evenzeer fantastisch. Wat dacht je van deze tekst van 'America':

I was born to conquer
Pushed by the wind and sea
Permission by the kingdom of Spain
Opened soiled doorways to my liberty
And as we sailed we roamed
We were lost and desperate
Until a loud scream from the crow's nest gave us hope

Burst of joy, reconnaissance
Discovery of an unknown land: America

And I made the first steps
The beginning of a newborn world
I represent the catholic church
Those who preach: "You will not hurt"
And the holy book in one hand
In the other a sword
We have to teach those savages a lesson
Remission of sins

Let's go too, heresy
Straight on to the promised land: America

We came to stay, 1492, was the year it all began
Kill, rape, yes, he wanted 'em all killed and raped.
Barbarian acts to show who's
In command and makes the rules
Irresistable slaughter and indulge in dissipation
And they kept coming with slaves aboard
And he didn't give a damn about them
A hero was born

Solemn is his name within
Solemn in pose
History books offend me
They don't tell

My name is Columbus
I need your scalps
Finally growling and shaking
Get it out, bleed scream
Bleed for me
Scream bleed
Scream for me
Root 'em out, weed 'em out
Eradicate 'em from my land

6.11.2009

racistische moord in een museum


Verontrustend nieuws uit de VSA, een overtuigde en openlijke racist stapte vandaag het U.S. Holocaust Memorial Museum binnen en schoot een Afro-Amerikaanse veiligheidsagent neer. Een moord in een museum is op zich al verontrustend genoeg. Een racistische moord tegen een 'negro' in een 'jew' museum door een openlijke en overtuigd racist is werkelijk shockerend.
Hopelijk veroorzaakt deze moord de discussie over het gevaar van openlijke racistische en extreem-rechtse organisaties en individuen.

De man was trouwens al langer gekend bij het gerecht. Zo zat hij zes jaar in de gevangenis na een poging tot gewapende kidnapping. Dit omschreef hij zelf als een poging tot 'legal, nonviolent citizens arrest'. Hij had ook nauwe banden met William Pierce, bekend van het walgelijke 'The Turner Diaries'.
Als je wil weten wat hoe overtuigd racist James von Brunn, de moordenaar in kwestie, was volstaat het een blik te werpen op zijn website 'Holy Western Empire'. Interessant is zeker ook links-sectie, blijkbaar is stormfront een van zijn favorieten.
the JEW CONSPIRACY to
destroy the White gene-pool

Driekwart van de site is gevuld met een eigen schrijfel, dat ten andere ook te koop is via de website voor de luttele som van 10 dollar. Een waar collectors items voor nazi's en lugubere typen. "This carefully documented treatise exposes the JEWS and explains what you must do to protect your White family. Kill the Best Gentiles! Is a must for every concerned parent and a manual for every student of World History." Het is maar dat je het weet.

James von Brunn heeft zich een plaatsje 'veroverd' in die bloedige geschiedenis van extreem-rechts geweld in de US, naast Timothy McVeigh en organisaties als de Ku Klux Klan en White Aryan Resistance.

Ik maak mij niet veel illusies, extreem-rechts geweld is steeds een zaak van 'eenzaten' met zonder twijfel wel een of ander 'psychiatrisch verleden'. Haat zaaien en oproepen tot 'zelfverdediging' is blijkbaar vrije meningsuiting, de woorden in daden willen omzetten is blijkbaar een teken dat je geestelijk onstabiel bent.

6.10.2009

de paradoxen van Wilders

Anja Meulenbelt, notoir feministe, overtuigde vriendin van Palestina en politica bij de Nederlandse SP, schets een fantastisch mooi beeld van Geert Blondie Wilders.

Wilders is erg goed in paradoxen: je noemt je beweging de Partij van de Vrijheid, die als doel heeft de koran te verbieden.
Je maakt een gehele bevolkingsgroep plus alle politieke tegenstanders uit voor rotte vis en piept dan dat je wordt gedemoniseerd als ze wat terugzeggen.
Je isoleert je geheel, je programma bestaat voor het grootste deel uit zaken die nooit te realiseren zijn binnen een rechtsstaat, en als andere partijen dan constateren dat er met de PVV niet samen te werken valt kwaak je kwaad iets over cordon sanitaire.
Je scheldt met genoegen op al die zakkenvullers op het pluche, en doet net of je zelf geen zakkenvuller bent, die niet alleen al vele jaren op het pluche zit maar ook nog minister-president wil worden.
Je zegt dat je de stem van het volk vertegenwoordigt, maar zorgt er voor dat die stem van het volk in je eigen partij niets te zeggen heeft, want je kunt er niet eens lid van worden.

Dit beeld is ongelofelijk goed toepasbaar op andere (extreem-)rechtse populisten.

6.09.2009

verkiezingsuitslagen: 'links in het defensief'

De verkiezingen zijn ondertussen achter de rug, kranten en websites vol commentaren. Hoogtijd om er de wat mij betreft interessantste uit te nemen.

Vooraan in de lijst intelligente commentaren staat het ACW. Jan Renders geeft in verschillende kranten en op de nieuwssite indymedia de visie weer van de christelijke werknemersbeweging.

De Vlaming en eigenlijk iedere mens grijpt naar zekerheden in tijden van crisis. De kiezer reageert dan zeer nuchter en wil liefst geen avonturen. Kris Peeters en Frank Vandenbroucke scoren goed. Dat zijn toch politici die gepercipieerd worden als goede beleidsmannen. De kiezers nemen het zekere voor het onzekere.

als je de stemmen van Groen! optelt bij die van sp.a en je telt er ook nog pakweg de helft van CD&V bij kan je niet zeggen dat Vlaanderen links kiest. Maar ik wil wel niet gezegd hebben dat Vlaanderen rechts is. Als je ziet hoeveel mensen zich inzetten in het verenigingsleven, hoe sterk de syndicalisatiegraad is, dan kan je Vlamingen niet rechts noemen. Maar in het stemhokje is de Vlaming nuchter en gematigd en zoekt hij de degelijkheid op.

Wie voor CD&V koos, was op zoek naar politici met kwaliteit die de zaken kunnen aanpakken. Maar CD&V en Kris Peeters hebben zich tijdens deze campagne ook nadrukkelijk uitgesproken voor een warm en solidair Vlaanderen. Denk ook aan Steven Vanackere die op Rerum Novarum beloofde dat een regering met CD&V rekening zal houden met de verzuchtingen van de vakbonden en de mutualiteiten. Dat zijn toch signalen dat CD&V de sociale kaart heeft getrokken. Ook in dossiers als de jobkorting en de commercialisering van de zorgsector heeft CD&V de – zeg maar – linkse kant gekozen. Het is dus een beetje al te makkelijk om nu te zeggen dat Vlaanderen rechts heeft gestemd. Het is toch iets genuanceerder dan dat.


Een gelijkaardige analyse maakt ook Peter Mertens, voorzitter van de PVDA:

In heel Europa zie je dat de mensen zich dan vastklampen aan politici die ze kennen, aan zogezegde vertrouwensfiguren. In een klimaat van verwarring, van niet goed weten waaraan en waaraf, schrikt men terug voor avonturen en is men op zoek naar politici die vooral beloven te behouden wat men heeft. Dat was de strategie van de CD&V, nog steeds de best ingeplante partij in Vlaanderen, en die strategie heeft gewerkt.


Thierry Jacques, voorzitter van de Mouvement Ouvrier Chrétien sluit zich hier bij aan en geeft wat bijkomende commentaar over de uitkomst in Franstalig België:

MR heeft duidelijk campagne gevoerd tegen de PS maar zij bieden volgens ons geen goed antwoord op belangrijke vragen. MR zal geen werk maken van een rechtvaardige fiscaliteit, van een sterke sociale zekerheid. De mensen beseffen dit uiteindelijk wel.

We hebben een sociale, duurzame samenleving nodig, geen verdere liberalisering van onze gemeenschap. De liberalen geven ons slechte en valse antwoorden op belangrijke.vragen. Liberalen zullen bijvoorbeeld nooit werk maken van een rechtvaardige fiscaliteit.

Ik merk met verbazing op dat Groen! er in Vlaanderen maar niet in slaagt om een sterkere partij te worden. Hoe komt dit toch? vraag ik mij dan af. Volgens mijn eigen hypothese hebben ze nog steeds te weinig voeling met het sociale middenveld, met de vakbonden. Arbeiders en mensen uit de middenklasse voelen zich niet direct aangesproken door Groen!. Ze hebben nu ook een sociaal verhaal maar ze bereiken de mensen die ze willen bereiken er niet mee.

Als ik mijn blik werp op sp.a dan stel ik vast dat ze nog steeds op zoek zijn. Hun doelpubliek, arbeiders, zijn ze voor een deel kwijt. Jammer genoeg vaak ten voordele van Vlaams Belang. Voor ons is het enige lichtpunt uit de verkiezingsuitslag in Vlaanderen dat Vlaams Belang sterk achteruit gaat.


Het voornaamste zijn uiteraard niet de verkiezingen, maar wat er op volgt. De economische crisis zal ons land voor zware uitdagingen stellen. Er zullen ongetwijfeld besparingsmaatregelen volgen (en cadeau's voor de bedrijven). De linkerzijde zal moeten klaar staan om hier het hoofd aan te bieden.

Jan Renders:
Maar de linkerzijde in Vlaanderen – en ik reken ons daar bij – zal toch eens moeten zoeken hoe we een mobiliserend verhaal kunnen brengen dat perspectief biedt aan mensen die daar naar op zoek zijn. Dat is in deze periode moeilijker dan vijftig jaar geleden. Toen was het duidelijk. Er was groei en wij vonden dat de groei eerlijk verdeeld moest worden en we wisten hoe we dat wilden doen. Nu speelt links in het defensief. Er is crisis, de begroting valt tegen, er moet bespaard worden. Links moet nu de sociale verworvenheden verdedigen: de index-aanpassing, de progressiviteit in de belastingen, sociale uitkeringen, openbare diensten. Dat is een moeilijk verhaal. Hoe verzinnen we een goed antwoord op de vragen van de mensen dat echt aanslaat? Dat is niet zo eenvoudig.

David Pestieau schrijft hierover in het linkse weekblad Solidair:
In die context kunnen de werknemers, de jongeren, de gepensioneerden en de gehandicapten rekenen op een partij die haar programma niet al op de verkiezingsavond zelf weggooit. In de hete herfst die zich aankondigt, zullen de punten van dat programma immers meer dan ooit actueel zijn: de bescherming van de jobs en niet van de winsten, de miljonairstaks, de openbare bank, het kiwimodel, de verlaging van de btw op energie,… Een partij die in het noorden en het zuiden van het land bruggen van solidariteit slaat en een sociaal verhaal met perspectief brengt. Een partij die kan rekenen op 71.687 kiezers, op heel veel sympathisanten (zoals de mensen die de campagne financieel gesteund hebben), op 3.600 leden. Al die mensen zullen de ruggengraat vormen van het verzet tegen de crisis, dat er hoe dan ook komen zal.

6.06.2009

voor een consequente linkse oppositie en een versterkte linkerzijde

Wie het nog niet zou weten, morgenvroeg stemt uw kameraad PVDA+.

De voornaamste programmapunten worden door Peter Mertens opgelijst voor de krant De Standaard. Lees ze hier rustig na.

De campagne van de partij, Stop het Politieke Circus, is zeker niet onopgemerkt voorbij gegaan. “De kiescampagne van het jaar 2009 zal de geschiedenis ingaan als de campagne van de rode neuzen.” Dat schreef Luc Van der Kelen in Het Laatste Nieuws. “De rode neuzen zijn het symbool van een kiescampagne gedomineerd door sprookjesvertellers die circustrucs vertonen”.

Carl Devos formuleerde het als volgt: "Dat links populisme geeft ook linkse kiezers de mogelijkheid om een foertstem tegen het systeem uit te brengen zonder op rechtse partijen te moeten stemmen. Voor velen is dat een aantrekkelijke gedachte. PVDA+ kan verrassen.”

Ik was bijzonder aangenaam verrast door het grote aantal progressieven dat zich uitsprak voor de PVDA +Zowat alle redenen om voor PVDA + te stemmen worden door Walter Pauli mooi op een rijtje gezet, een lang citaat:

Voor het eerst sinds een kwarteeuw doet de PVDA; nu PVDA+; een gooi naar een parlementszetel, of op zijn minst naar een paar procenten extra om zo politiek relevant te worden. De ooit zo dogmatische PVDA veranderde daartoe in de populistische, zelfs ietwat humoristische PVDA+.

PVDA+ haalt de mosterd bij de Nederlandse Socialistische Partij van Jan Marijnissen. Ook die stichtte zijn partij op de puinen van een aantal communistische en marxistische partijtjes en groupuscules. Maar zijn SP ruilde elk dogmatisme in voor een links doch volks, zelfs populistisch anti-establishmentprogramma. En het bracht zowel Marijnissen als de SP succes.

Het 'links populisme' is sindsdien algemeen aanvaard en wordt door elke PVDA'er ook de in de praktijk beleden. In het recente boek van PVDA-voorzitter Peter Mertens is het met een loep zoeken naar de term 'marxisme'. Maar concrete verhalen van de kleine man zijn er met tientallen. Men preekt niet meer het communisme, men valt het kapitalisme aan, met een omweg. Men viseert de banken, Electrabel, de superbonussen van de managers, deze regering.

Men zoekt, peutert én krijgt toegang tot de media. Ineens is Tine Van Rompuy niet meer uit de pers weg te slaan. Het Laatste Nieuws geeft haar zelfs een dagelijkse column. Peter Mertens blijkt in televisiedebatten geen raddraaier of oproerkraaier, laat staan een bommenlegger, maar een man met wie rationeel over politiek te discussiëren valt. Hij pleit bijvoorbeeld wél voor de oprichting van een nieuwe ASLK als antwoord op de financiële crisis. Het is een vorm van etatisme die tot halfweg de jaren negentig volkomen acceptabel was in België. En in Antwerpen hamert Dirk Van Duppen op de strijd tegen de BAM-projecten. En hij doet dat op zijn terrein. De volksgezondheid en het fijn stof.

En zo is de PVDA stilaan 'de kleine partij voor de kleine man''. Nog altijd marxistisch in de hoofden van haar leiders, maar links-socialistisch in haar concrete eisen. En niet meer gehinderd door mediastilte, maar geholpen door enige steun van enige BV's. Jonas Geirnaert was al langer een fellowtraveller, acteur Dirk Tuypens ook, maar nu doen ook collega's als An Nelissen, Andrea Croonenberghs of Nigel Williams mee. En intussen heeft de partij ongeveer de eerste ludieke actie uit haar bestaan verteerd: alle politici op affiches krijgen een (rode) neus opgeplakt. Flauw, stom, antipolitiek: het zal allemaal wel. Maar ertegen protesteren heeft ook zo weinig zin.

Tenslotte nog een woordje over de 'tegencampagne' van de SPa van de voorbij tijd met de stelling dat een stem op de PVDA de 'conservatieve revolutie' in België zou waar maken en dat links hierdoor enkel verzwakt zou worden.
Peter Mertens, voorzitter van de PVDA zei hiervoor dit:
"Ik begrijp die panische angst en verkrampte houding van mensen als Vandenbroucke niet. Hij wil niet praten over het linkse gedachtegoed. Dat is verkeerd, want zo gaat het debat alleen maar over rechts. SP.A zou ons dankbaar moeten zijn dat wij linkse mensen nog een alternatief geven. Het verhaal van de SP heeft de PVDA in Nederland ook gered."

De PVDA reikt de SPa en trouwens volledig links de hand.
De linkse PVDA+ doet een constructief voorstel aan de sp.a om links te versterken. Daarmee moet een einde komen aan “de vliegenmepper-stijl” om alle linkse sociale voorstellen vanuit de Grasmarkt meteen neer te slaan.
Omdat we een constructieve partij zijn herhalen we aan de sp.a ons voorstel om links te versterken: een durfplan om de vermogensbelasting of euromiljonairstaks op de agenda te zetten. Het is een eis van de twee grote vakbonden en van de belangrijkste sociale bewegingen. Het bestaat ook in buurlanden Luxemburg en Frankrijk. En het levert bijna 7 miljard op voor jobs in de zorgsector en het onderwijs, en voor de herfinanciering van de sociale zekerheid.

De PVDA+ hoopt met dit voorstel de sp.a uit haar kramp te bevrijden. Er gaat geen dag voorbij, of links krijgt een veeg uit de pan van de sp.a-leiding. Kopman Vandenbroucke waarschuwde vorige week reeds voor ‘lastige horzels in het parlement’. In De Morgen van dit week-end zegt voorzitster Gennez dan weer dat ze weinig te leren heeft van de PVDA+. De voorstellen van de linkse PVDA+ kunnen volgens haar wel “leuk zijn op café”, maar zijn toch “vooral een waste of energy”. Nou moe.

De afgelopen jaren heeft de sp.a 8% van de stemmen verloren. En die zijn niet naar de PVDA+ gegaan, maar naar rechts.
Verhinderen dat er stemmen naar rechts gaan, dat noemen wij een versterking van links. En dat doe je met inhoud. Vandaar ons voorstel aan de sp.a om de euromiljonairstaks op de agenda te zetten. Een maatschappelijk debat over linkse themata, in plaats van over lastenverlaging en jobkorting, versterkt links. De sp.a moet daar geen schrik van hebben. Dit is geen ‘leuke café-praat’. De vermogensbelasting is spek met eieren om te verhinderen dat de kleine man moet opdraaien voor de crisis.


6.05.2009

toosten op goed bestuur!

Kameraden en vrienden,

zoals iedereen wel weet werk ik voor de Vlaamse Vereniging van Studenten. Inderdaad, ik werk er nog steeds voor. Tenminste nog tot 31 juli, ik ben namelijk bezig aan mijn zogenaamde opzegperiode.
Dat is dus allemaal niet nieuw. Reden waarom ik er vandaag nog eens op terugkom is omwille van wat er dag op dag 1 jaar geleden is gebeurd.

Op 5 juni 2008 liep namelijk mijn proeftijd af. Op de dag waarom Klaas mij het goede nieuws wist te melden was ik reeds twee jaar en zeven maand aan het werk voor de firma. Het eerste jaar werkte ik met een contract van bepaalde duur voor 1 jaar. Daarna volgde een tweede contract van bepaalde duur voor de periode van drie maand. De afloop van het contract was het bestuur blijkbaar 'vergeten'. Op 5 december 2007 kreeg ik dan een contract aangeboden van onbepaalde duur, met een proeftijd van zes maanden. Zodoende dus op 5 juni 2008 het aflopen van mijn proeftijd.
Ik kan er dus vanuit gaan dat men 5 juni 2008 dus nog zeer tevreden was van mijn werk.

Exact een jaar later is het beeld dus helemaal anders. Het bestuur was helemaal niet meer tevreden over mijn werk. Aan het woord Thijs die toelichting geeft op een vergadering van de ASR (dit verslag is openbaar en dus moet ik mij niet te generen om hieruit te citeren).

Beide stafleden functioneerden niet meer naar behoren. De werking kwam hierdoor in het gedrang. Specifiekere redenen bij Harko zijn: gebrekkige communicatie, niet uitvoeren van z’n takenpakket en een weinig constructieve houding op de werkvloer.

Omdat er verschillende evaluatiegesprekken en individuele gesprekken zijn geweest. Deze evaluatiegesprekken staan wel los van het ontslag.

Het was op 1 maand al niet meer houdbaar ondanks alle gesprekken. We moesten tot een beslissing komen.

Een mens zou daar veel meer over kunnen zeggen, maar dat doen we uiteraard niet. Er zou kunnen gezegd worden dat dit bestuur zich als enige opdracht had gesteld om de organisatie te 'herenigingen' en dus een bepaalde studentenraad moest 'plezieren' die reeds sinds jaar 'kardinale verzuchtingen' had, maar dat doen we uiteraard niet. Er zou kunnen gewezen worden op het feit dat bepaalde bestuurders in vroegere jaren in een andere functie reeds deze kardinale verzuchtingen hadden geuit, maar dat doen we uiteraard niet. Er zou kunnen gewezen worden op het feit dat zogenaamde gesprekken waar naar wordt verwezen nooit hebben plaatsgevonden, maar dat doen we uiteraard niet.
Tenslotte zou een mens bedenkingen kunnen hebben bij de ondoordachte manier van werken, waarbij de organisatie het nu moet doen met drie deeltijdse medewerkers en in augustus zelfs met twee halftijdsen, maar dat doen we uiteraard niet.
Maar bon, er zouden voldoende bedenkingen kunnen geuit worden, maar dat is helemaal niet de bedoeling van deze post. Vandaag dus enkel en alleen toosten op de verjaardag van het einde van mijn proeftijd, toosten op de onhoudbare situatie en vooral op goed bestuur.

Toosten op goed bestuur, dat doen we allen op 30 juni op de jaarlijkse VVS BBQ. Allen daarheen zou ik zo zeggen.

6.04.2009

het meest sociale programma

Eric Goeman, woordvoerder van Attac Vlaanderen en Democratie 2000 en sinds jaar en dag organisator en moderator van de enige deftige Gentse Feesten Debatten wordt deze week geïnterviewd door Solidair, het enige progressieve weekblad dat Ons Land rijk is. Enkele opvallende passages:

De banken worden gered voor het private winstbejag, niet voor het publieke belang. Voor klimaatmaatregelen en zeker voor maatregelen tegen werkloosheid worden de nodige centen niet vrijgemaakt. Voor die zaken is er altijd geld te kort. Via fiscale herverdeling moet geïnvesteerd worden in sociale en ecologische jobs. Het geld dat nu naar het redden van de banken gaat, zou je net zo goed in een groene economie kunnen investeren, in plaats van in een brutale groei-economie, die uiteindelijk veel arbeid vernietigt en daarnaast ook nog eens het milieu vernietigt. Herverdeling betekent ook dat je meer geld laat terugvloeien naar het Zuiden, waardoor je daar lokale economieën kunt opbouwen met waardige werkgelegenheid die niet schadelijk is voor het klimaat. het is wel duidelijk dat de liberale dogma’s kantelen. Complete deregulering kan niet meer, dus komt er een beetje regulering. Maar het is om het mondiale neoliberale systeem van de ondergang te redden, niet om de boel grondig aan te pakken.
Ik kies voor de PVDA omdat de PVDA het meest sociale programma heeft voor de werkende en werkloze mensen. Voor de meerderheid van het land dus. Ook vind ik meer dan ooit dat het programma van de PVDA in de media aan bod moet komen. Het maakt mij kwaad dat de media zonder problemen extreemrechts banaliseren.
Voor de miljonairstaks wil ik dus samen met de PVDA op de bres gaan staan.

Doe zoals Eric Goeman en stem PVDA +

6.03.2009

neveneffecten en de stemtest

Tussen de werkijver voor sommigen, scriptie-, paper- en/of examenstress voor anderen, een vleugje ontspanning, u gebracht door de gasten van Neveneffecten:
Doe de Stemtest

stop het politieke circus

Tijd voor een vleugje muziek, maar zoals wel vaker gebeurd in verkiezingstijden, geen gewoon lied maar een verkiezingslied.

6.01.2009

een volle sint-annakerk

Op deze zonnige vrije dag komen meer dan duizend aanhangers van Katholieke Charismatische Vernieuwing samen in de Sint-Annakerk. Deze katholieke fundamentalisten komen samen Pinksteren vieren. Een bezienswaardige bedoening moet ik zeggen. Een volle kerk, dat zie je niet vaak meer. Pierke Pierlala, Gentse volksheld en kritisch kunstenaar noemt een volle kerk een moskee. Maar vandaag zal onze Sint-Annakerk dus stampenstevol zitten.
Voor de geïnteresseerden in het katholiek fundamentalisme het programma voor vandaag staat hierbij. Hoogtepunt van de dag, een eucharistieviering met in de hoofdrol de bisschop himself.

Meer over de Katholieke Charismatische Vernieuwing:
hun eigen webstek
de internationale website
een Amerikaans reclamefilmke
wikipedia over KCV