7.31.2011

'de mythe van de schoonheid', al 20 jaar actueel

Twintig jaar geleden verscheen 'The Beauty Myth' van Naomi Wolf.Een feministische klassieker die ook voor vandaag nog interessante en actuele dingen te vertellen heeft.

Naomi Wolf vertelt over haar boek in The Washington Post:

Twenty years ago, I argued that as feminism took hold and women gained new access to power, popular ideals of beauty were being used to undermine them. Ideals of femininity, such as the Victorian-era “Angel in the House” and the 1950s domesticity Betty Friedan attacked in “The Feminine Mystique,” tend to arise as a means of constraining women anew after each major step forward.

When my book was published in 1991, I noted that a burgeoning epidemic of eating disorders was engulfing what should have been the feistiest, most confident generation of women ever. The field of cosmetic surgery, especially breast implant procedures, was booming. Pornography was chipping away at young women’s sexual self-esteem just as insult-ridden advertisements for anti-aging creams were shaping the way women thought about the experience of getting older. The way we looked determined our value to society.

Since then, many of the issues I warned about have, indeed, gotten worse. The body size of fashion models and starlets has dropped still further; fashion ads showcase women who look as if they should be hospitalized. The technologies of cosmetic surgery have become so commonplace that there are communities in which women with unreconstructed faces are seen as bucking the norm. Breast surgery is almost universal in pornography, and pornography is almost universal in the sexual coming-of-age of both young women and young men; those images now have greater impact than they did when I wrote the book.

One would have thought that with all of this trending “worse” that the fear of aging would be worse, as well. But despite these pressures, a substantial subset of women are simply not buying the hype. In 2004, beauty brand Dove commissioned an international study to see how women felt about themselves and what it meant to be beautiful. Their results demonstrated that about 17 percent of women felt more trapped than ever by the ideals of attractiveness; about 53 percent have good days and bad days. The rest, about 30 percent, are “change agents” who are defining beauty for themselves.


Ik zou zo zeggen als de vliegende weerlicht naar de lokale bibliotheek en lezen die handel.

7.29.2011

aanzetten tot haat?

Kameraden en vrienden,

ik heb nog niets geschreven over de grootste terreuraanslag in Europa. Een extreem-rechtse, blanke, blonde, christelijke terrorist.

En nog altijd zijn er mensen die vinden dat wetten tegen het aanzetten tot haat niet moeten worden toegepast. Nog altijd is er het dogma van de vrije meningsuiting dat toelaat dat je mag roepen dat we gekoloniseerd worden door aanhangers van de fascistische islam die vrouwen, homo's en zowat alle maatschappelijke categorieën onderdrukken en die stante pede de sharia-wetgeving willen doordrukken in ONS land en dat onze slappe linkie winkie multiculti politieker de moslims binnenhalen en paaien om ONS en ONZE stem te onderdrukken.

Wat een onzin dat je mensen niet tuig mag noemen. Mensen die de westerse waarden afwijzen ten faveure van een racistisch, fascistisch en inhumaan systeem als de sharia is gewoon tuig, net als nazi’s en andere fascisten.

Meer over de inspiratiebronnen van Breivik bij DeWereldMorgen en Vrij Nederland.
Nog altijd zijn er mensen die roepen dat de vrije meningsuiting van hen die zeggen wat U denkt zo heilig is dat eenieder die zelf maar durft suggereren dat er een band is tussen haat zaaien en een serieus gestoorde jongen die die haat doortrekt naar de enige conclusie die je daaruit kunt trekken, namelijk dat het hoogtijd is om ons te verdedigen, zelf haat zaait, haat tegen de vrije meningsuiting.

Wat was de centrale stelling van die gestoorde jongeman?

Multiculturalism (cultural Marxism/political correctness), as you might know, is the root cause of the ongoing Islamisation of Europe which has resulted in the ongoing Islamic colonisation of Europe through demographic warfare and conquest.

Een stelling die exact dezelfde is als die van zowat alle extreem-rechtse tenoren vandaag de dag, of ze nu Wilders, Dedecker of Dewinter noemen.


Wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden

(BS, 8.VIII.81) en gewijzigd op 12 april 1994 (BS, 14.V.94) en 7 mei 1999 (MB, 25.VI.99)

Art. 1.

Onder "discriminatie" in de zin van deze wet wordt verstaan elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur, die tot doel heeft of ten gevolge heeft of kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven, wordt teniet gedaan, aangetast of beperkt.

Met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van vijftig frank tot duizend frank of met een van die straffen alleen wordt gestraft :

1° hij die in de omstandigheden genoemd in artikel 444 van het Strafwetboek aanzet tot discriminatie, haat of geweld jegens een persoon wegens zijn ras, zijn huidskleur, zijn afkomst of zijn nationale of etnische afstamming

2° hij die in de omstandigheden genoemd in artikel 444 van het Strafwetboek aanzet tot discriminatie, segregatie, haat of geweld jegens een groep, een gemeenschap of de leden ervan, wegens het ras, de huidskleur, de afkomst of de nationale of etnische afstamming van deze leden of van sommigen onder hen;

3° hij die in de omstandigheden genoemd in artikel 444 van het Strafwetboek publiciteit geeft aan zijn voornemen tot discriminatie, haat of geweld jegens een persoon wegens zijn ras, huidskleur, afstamming, afkomst of nationaliteit;

4° hij die in de omstandigheden genoemd in artikel 444 van het Strafwetboek publiciteit geeft aan zijn voornemen tot discriminatie, haat, geweld of segregatie jegens een groep, een gemeenschap of de leden ervan, wegens het ras, de huidskleur, de afstamming, de afkomst of de nationaliteit van deze leden of van sommigen onder hen;

Art. 2.

Hij die bij het leveren of bij het aanbieden van een levering van een dienst, van een goed of van het genot ervan, discriminatie bedrijft jegens een persoon wegens zijn ras, huidskleur, afstamming, afkomst of nationaliteit, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van vijftig frank tot duizend frank of met een van die straffen alleen.

Dezelfde straffen worden toegepast wanneer de discriminatie bedreven is jegens een groep, een gemeenschap of de leden ervan, wegens het ras, de huidskleur, de afstamming, de afkomst of de nationaliteit van deze leden of van sommigen onder hen.

Art. 2bis.

Hij die bij de arbeidsbemiddeling, de beroepsopleiding, het aanbieden van banen, de aanwerving, de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of het ontslag van werknemers discriminatie bedrijft jegens een persoon wegens zijn ras, huidskleur, afstamming, afkomst of nationaliteit, wordt gestraft met de straffen bepaald in artikel 2.

De werkgever is burgerrechtelijk aansprakelijk voor de betaling van de boeten waartoe zijn aangestelden of lasthebbers zijn veroordeeld.

Art. 3.

Met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van vijftig frank tot duizend frank of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die behoort tot een groep of tot een vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt in de omstandigheden genoemd in artikel 444 van het Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep of vereniging zijn medewerking verleent.

Art. 4.

Met gevangenisstraf van twee maanden tot twee jaar wordt gestraft ieder openbaar officier of ambtenaar, ieder drager of agent van het openbaar gezag of van de openbare macht die in de uitoefening van zijn ambt discriminatie bedrijft jegens een persoon wegens zijn ras, huidskleur, afstamming, afkomst of nationaliteit, dan wel een persoon de uitoefening van een recht of van een vrijheid waarop deze aanspraak kan maken, op willekeurige wijze ontzegt.

Dezelfde straffen worden toegepast wanneer de feiten begaan zijn jegens een groep, een gemeenschap of de leden ervan, wegens het ras, de huidskleur, de afstamming, de afkomst of de nationaliteit van deze leden of van sommigen onder hen.

Indien de verdachte bewijst dat hij heeft gehandeld op zijn bevel van zijn meerderen, in zaken die tot hun bevoegdheid behoren en waarin hij hen als ondergeschikte gehoorzaamheid verschuldigd was, worden de straffen alleen toegepast op de meerderen die het bevel hebben gegeven.

Indien openbare officieren of ambtenaren beticht worden de bovengenoemde daden van willekeur te hebben bevolen, toegelaten of vergemakkelijkt, en indien zij beweren dat hun handtekening bij verrassing is verkregen, zijn zij verplicht de daad in voorkomend geval te doen ophouden en de schuldige aan te geven; anders worden zij zelf vervolgd.

Indien een van de bovengenoemde daden van willekeur is gepleegd door middel van de valse handtekening van een openbaar ambtenaar, worden de daders van de valsheid en zij die er kwaadwillig of bedrieglijk gebruik van maken, gestraft met dwangarbeid van tien jaar tot vijftien jaar.

Art. 5.

De instellingen van openbaar nut en verenigingen die op de dag van de feiten ten minste vijf jaar rechtspersoonlijkheid bezitten, met uitzondering van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding dat niet onder deze termijn valt, en zich statutair tot doel stellen de rechten van de mens te verdedigen of discriminatie te bestrijden, kunnen in rechte optreden in alle rechtsgeschillen waartoe de toepassing van deze wet aanleiding kan geven, wanneer afbreuk is gedaan aan hetgeen zij statutair nastreven.

In rechte kunnen eveneens optreden in alle geschillen waartoe de toepassing van artikel 2bis aanleiding kan geven:

1° de representatieve werknemers- en werkgeversorganisaties zoals die bij artikel 3 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités zijn bepaald;

2°de representatieve beroepsorganisaties in de zin van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;

3° de representatieve organisaties van de zelfstandigen.

Wanneer het echter gaat om een misdrijf bedoeld in de artikelen 1, 1°, 2, eerste lid, 2bis en 4, eerste lid, en gepleegd tegen natuurlijke personen, is de vordering van de instelling van openbaar nut, van de vereniging of van de representatieve organisatie alleen ontvankelijk als deze aantoont dat zij de instemming van die personen heeft gekregen.

Art. 5bis.

In geval van een misdrijf als bedoeld in de artikelen 1, 2, 2bis, 3 en 4 van deze wet, kan de veroordeelde bovendien overeenkomstig artikel 33 van het Strafwetboek tot de ontzetting worden veroordeeld.

Art. 6.

Alle bepalingen van het Eerste Boek van het Strafwetboek, hoofdstuk VII en artikel 85 niet uitgezonderd, zijn van toepassing op de misdrijven omschreven in deze wet.Zie ook de wet van 10 mei 2007Aanzetten tot haat is strafbaar. Kutmarokkanen, tuig, de fascistische islam, de islamitische kolonisatie, hoe je het ook draait of keert, dit is haat zaaien. Hoe lang moet het nog duren tot deze wetgeving wordt toegepast? Hoeveel gestoorde zotten moeten nog hun geweer pakken vooraleer we zeggen dat het genoeg is geweest?

7.25.2011

Gentse Feesten, Dag 10

Beste vrienden, een laatste moment om te genieten van de Gentse Feesten!Vandaag wil ik niets dan zwalpen.

Het debat WELK BELGIË WILLEN WE? (Tussen staatshervorming en sociaal-economisch beleid) ziet er zeer interessant uit.

LADY ANGELINA, die speelt om 20u op Trefpunt-podium, is altijd zeer plezant.

Het enige wat ik vanavond echt wil zien is de VA FAN FAHRE, zij spelen om 23u op Sint-Jacobs.

een voorproefje:


Voor de rest wil ik genieten van de laatste lotjes en zwalpen, zwalpen tot ik er net niet bij neerval!

Tot straks op de Gentse Feesten!

7.24.2011

Gentse Feesten, Dag 9

Vandaag ziet het programma van de Feesten er gewoonweg lekker uit!
Het debat vandaag, IS SOCIALE STRIJD GEDEGRADEERD TOT EEN FEESTELIJK EVENEMENTENBUREAU: TUSSEN FRIETREVOLUTIE, CAMPING 16, SHAME EN DE VERWENDE KINDEREN VAN LOUIS TOBBACK”, zal ik helaas moeten missen.

Om 19u dien ik mij naar de Spiegelpunt, Baudelo, te begeven voor ANKE HINTJENS EN BERNARD VAN LENT.
Bijna tegelijkertijd, om 19u30, start op Sint-Jacobs solidariteitskoor KARIBU.


Daarna is het beurt aan ex-Starflam-topman BALOJI, hij brengt om 21u30 een ongetwijfeld prachtige set.

Blijven staan is de boodschap want daarna speelt de immer geweldige CLEMENT PEERENS EXPLOSITION

Dus tot straks Bij Sint-Jacobs!

7.23.2011

Gentse Feesten, Dag 8

Kameraden en vrienden, het einde van de Feesten begint in zicht te komen en dat zou deprimerend kunnen zijn, moeten de Feesten niet de beste remedie zijn tegen depressies.Omdat het weekend gewoon werktijd is voor mij, zal ik het debat van vandaag moeten missen, het belooft echter bijzonder interessant te worden:

“HET WORDT ZOMER IN DE ARABISCHE LENTE: VAN DE TUNESISCHE JASMIJNREVOLUTIE TOT DE BLOEDIGE OORLOG IN LIBÏE EN REPRESSIE IN SYRIË met BRECHT DE SMET, LUDO DE WITTE , SAMI ZEMNI, KOEN VIDAL , AN VAN RAEMDONCK, CHOKRI BEN CHIKHA

Vandaag staat er niet echt iets op het programma wat ik per se moet gezien hebben, dus ik zal eens ongegeneerd kunnen rondzwalpen en zonder het uur in de gaten te houden kuieren, bonjouren en luisteren naar wat me aanspreekt.

7.22.2011

Gentse Feesten, Dag 7

Vandaag moet uw kameraad terug aan de arbeid, dus het interessante debat 'IS HET EINDE VAN DE EUROPESE SOLIDARITEIT NABIJ?' zal ik moeten missen. Gelukkig zal ik het verslag kunnen lezen op DeWereldMorgen.be
Om 20u moet ik mij naar Sint-Jacobs gegeven voor de geweldige Filochards, muziek met een mening uit Pas-de-Calais.

een voorproefje:Voor de rest zal ik hoofdzakelijk zwalpen.

Tot straks op de Gentse Feesten!

7.21.2011

Gentse Feesten, Dag 6

Op deze nationale feestdag een druk programma.
Onverwacht bleek 21 juli ook voor ons een rustdag te zijn, dus tijd genoeg om op de Feesten te gaan rondzwalpen.

Eerst en vooral naar de Minnemeers voor een interessant debat:

IS DE DROOM VAN DE SCANDINAVISCHE VERZORGINGSSTAAT VOORBIJ EN ZIJN WE OP WEG NAAR HET DUITSE MODEL? (geen automatische indexkoppeling, geen minimumlonen, langer werken, werkloosheidsvergoedingen beperkt in de tijd)
met RUDY DE LEEUW, FRANCINE MESTRUM, MARC DE VOS, PAUL DE GRAUWE, JOHN VANDAELE, JAN VERCAMST, BRUNO TOBBACK en WOUTER VAN BESIEN

Daarna zal ik de rest van de avond zich afspelen Bij Sint-Jacobs:

Om 19u is er de Uitreiking van de Prijs voor de Democratie

De Prijs Jaap Kruithof gaat dit jaar naar het Field Liberation Front: omdat ze "terug het debat over burgerlijke ongehoorzaamheid als actievorm nieuw leven inblazen (niet alle protest moet hip of ludiek zijn...) en het debat stimuleren over de totale vermarkting door het neoliberaal systeem van het landbouw- en voedselsysteem.

De Prijs voor de Democratie gaat naar: DeWereldMorgen: "
Een goed werkende democratie kan immers niet zonder media die vrij en onafhankelijk nieuws en duiding brengen."

Daarna blijven we hangen bij Trefpunt, om 20u volgt het optreden van Zjef Vanuytsel.
een voorproefje:


of toepasselijker voor de Feesten:


Na de Gentse Zangstonde is het om 21u30 tijd voor Yevgueni.


Tot straks op de Gentse Feesten!

Gentse Feesten, Dag 5

Kameraden en vrienden, dinsdag had uw kameraad een lange werkdag. Het zomerse laatavond concert in de Sint-Pieterskerk was ronduit prachtig. Wees gerust, een verslag volgt.
Daarom had ik dus geen tijd om mijn planning voor Dag 5 online te zetten. Post factum dus een klein verslag.
Na een rustige werkdag, veel regen, dus niet veel volk in mijn kerk, naar het centrum. Meer bepaald naar Veilinghuis DVC voor een laatste voorstelling van Theater Taptoe, "Ienmoal, andermoal... ADZJUZEE!". En ik moet zeggen, het was ronduit geweldig. Wederom kunt u gerust zijn, een verslag volgt.
Daarna nog eventjes op zwier geweest met mijn ouders, een -zoals steeds- overheerlijk en verwarmende soep in de SoepLounge, gevolgd door een bezoekje aan de Club Central, waar mijn ouders een cocktail degusteerden. Daarna terug naar Drongen, waar ik aan het katsitten ben.
Tot zover dit beknopte verslag, nu bent u weer op de hoogte, moest het u al enigszins interesseren tenminste.

7.19.2011

Gentse Feesten, Dag 4

Helaas moet ik vandaag gaan werken.

Het debat over “WAAROM DE RIJKEN IN BELGIË GEEN BELASTINGEN BETALEN?” (en waarom enkel de gewone mensen belastingen betalen) met DANNY BRUGGEMAN , GUIDO DECKERS , DIRK VAN DER MAELEN, EDDY VAN LANCKER, MICHEL MAUS, JOZEF PACOLET en MEYREM ALMACI zal ik helaas moeten missen, maar ik zal zeker en vast het verslag lezen op DeWereldMorgen.be

Vanavond kan ik eenieder aanraden om af te zakken naar de Sint-Pieterskerk voor een prachtig laatavondconcert:


Ik zou zeggen tot straks!

7.18.2011

Gentse Feesten, Dag 3

Vandaag staan er wederom heel wat bekijkenswaardige dingen op het programma

14u Minnemeers: “VAN WILDERS TOT DE WARE FINNEN”
(Over de opmars van extreem-rechts en politiek populisme in Europa)
met MAARTEN VAN ROSSEM , JOS VANDERVELPEN, ELSBETH ETTY, ERIC CORIJN, MARK ELCHARDUS, SARAH DE LANGE, JOS GEYSELS
En als muzikaal intermezzo: BEUZAK

Om 22u ga ik naar aloude Gentse Feesten traditie naar 't Spelleke van Drei Kluite, het geniale poppenspel-de-luxe van onder andere Freek Neirynck en Luk De Bruyker.

Om 1u sta ik aan Sint-Jacobs voor de Amsterdam Klezmer Band.Tot straks op de Gentse Feesten!

7.17.2011

Sam Van Rooy en zijn achterlijke kiemen

Kameraden en vrienden,

het is niet omdat het Gentse Feesten zijn dat de wereld stilstaat. Ik onderbreek het feestgedruis dus even om stil te staan bij opmerkelijk nieuws uit Islamofobistan. Sam Van Rooy, junior voor de vrienden, is 'op non-actief' gezet bij de ranzige islamofoben van de PVV wegens ... te ranzig. Dat is een prestatie.

Sam van Rooy is auteur van kinderboeken, voormalig-wielercoureur, industrieel ingenieur én vooral zoon van en sinds een tijdje parlementair medewerker van de ranzige 'Partij Voor de Vrijheid' van Geert Peroxide Wilders.

Op een mooie dag ging hij wandelen in Scheveningen waar hij - o de horror - vrouwen zag lopen in sluiers, en - o de verschrikkelijke horror - het waren geen kloosterzusters. Hij begon dat groepje dan maar te filmen. God weet wat er in die jongen zijn hoofd omgaat, om wildvreemden te beginnen filmen en volgen op straat.

Achteraf poste hij dit filmpje op Youtube met de geïnspireerde titel: "Scheveningen anno 2011: kiemen van achterlijkheid".
Op facebook zette hij er nog volgende uitleg bij: “Opeens kwam dat tuig langslopen. Dus besloot ik ze maar gelijk te filmen. Of moet ik het normaal vinden dat mijn rust in Scheveningen wordt verpest door dat soort geïmporteerde achterlijkheid van de islamitische zandbak?”

Elsevier sprong hier op een kopte: "PVV'er valt moslimvrouwen lastig en noemt hen tuig"

Een beetje vervelend voor de PVV die imagoschade dreigde te lijden en besloot junior op 'non-actief' te zetten (wat dat in de praktijk moet betekenen is mij een raadsel). Altijd pijnlijk als racisten elkaar een mes in de rug steken.
De uitleg van de PVV wat de volgende: "We hebben de heer Van Rooy direct op non-actief gezet. Dit filmpje gaat ons veel te ver. Het is jammer dat deze vrouwen burqa's dragen en we zien graag een burqaverbod maar deze vrouwen zijn geen tuig. We betreuren de gang van zaken zeer."

"Deze vrouwen zijn geen tuig"

Laat ons eens enkele uitspraken van Geert Wilder, Reichsführer van de PVV, op een rijtje zetten en ons afvragen in hoeverre ze verschillen van 'tuig'.

“We moeten leren intolerant te zijn tegen de intoleranten, op straat, in de moskee en in de rechtbank. We moeten haat en geweld van terroristen beantwoorden met uitsluiting en intolerantie en laten zien wie de baas is in Nederland.”

“We hebben een gigantisch probleem met moslims, het loopt aan alle kanten de spuigaten uit.”

“Het [is] volstrekt onwenselijk dat Amsterdam maar liefst 177 nationaliteiten telt"

“Autochtonen planten zich minder snel voort dan allochtonen."

"Voor de PVV is duidelijk wie er uit de luie stoel moeten komen en wie na een hard werkend leven erin mogen plaatsnemen. Voor de PVV is duidelijk dat Nederland geen immigratieland moet zijn; alleen dan kan de verzorgingsstaat overeind blijven voor wie daar tijdens en na een hardwerkend bestaan recht op heeft."

"We hebben Marokkaanse jeugd die zich echt als barbaren gedragen: mensen vermoorden, mensen aanvallen, de meest verschrikkelijke dingen doen."

“Voorzitter, de elite noemt deze Marokkanen, die hier de boel verzieken, heel romantisch ‘nieuwe Nederlanders’. Ik noem ze liever 'kolonisten'. Moslim-kolonisten. Want ze zijn niet gekomen om te integreren, maar om de boel hier over te nemen, om ons te onderwerpen.”Kameraden en vrienden, het is een triestige dag voor onze vrije meningsuiting als iemand mensen niet meer mag filmen op straat en hen tuig noemen. Het is een triestige dag als racisten een overenthousiaste getrouwe volgeling op 'non-actief stellen'.


Driewerf houzee voor Junior! Te ranzig voor de PVV, dat moet je kunnen!

Gentse Feesten, Dag 2

Beste Vrienden, de Gentse Feesten zijn volop in gang geschoten, wat staat er op Dag 2 op het programma?

Eerst en vooral natuurlijk de maatschappelijke debatten van Trefpunt, Democratie 2000 i.s.m. DeWereldMorgen, vandaag bijzonder interessant:

“ER IS GEEN LINKSE KERK WEL EEN RECHTSE EN DE RECHTSE KERK DOMINEERT HET PUBLIEKE DEBAT” (Over de heruitvinding van de samenleving)

met JAN BLOMMAERT, ERIC CORIJN , DANIEL TERMONT, NADIA FADIL, THOMAS DECREUS, STEPHEN BOUQUIN, KARIM ZAHIDI en JOEL DE CEULAER

Vandaag staan er ook enkele bijzondere optreden op mijn programma:

Moros y Cristianos
20u, Baudelopark

Timur und Seine Mannschaft

23u, Sint-Jacobs

Op het programma:

FRANZ LISZT- 200

Franz Liszt Hongaarse Rapsodie Nr. 2 / Niccolo Paganini – Franz Liszt Capriccio Nr. 24 / Franz Liszt Consolation/ Simon De Poorter “Vlaamse Rapsodie” voor piano, strijkorkest en slagwerk (2011. Wereldcreatie) /Raoul De Smet “Gents Capriccio” “Van oude mannen, de dingen de blijven” voor piano, orgel, strijkorkest en slagwerk (2011. Wereldcreatie) / Franz Liszt “Liebestraum” / Franz Liszt Hongaarse Rapsodie Nr. 6


Root Band met Hindi Zahra

01u, Sint-Jacobs


Kortom het wordt een drukke avond, met niet te veel tijd om te zwalpen.

Tot straks op de Gentse Feesten!

7.16.2011

Gentse Feesten, Dag 1

Beste vrienden van het schone leven, de Gentse Feesten editie 2011 gaan over enige uren officieel van start.

Dag 1 is steeds leuk.

Eerst en vooral is de enige echte en absoluut niet te missen Gentse Feesten Stoet.

De maatschappelijke debatten beginnen dit jaar een dag vroeger. Dus vandaag kun je om 14u terecht in de Minnemeers voor het actuele debat over “Revolte in een aardappelveld in Wetteren”
met in het panel:
MARC VAN MONTAGU (grondlegger plantenbiotechnologie; Prof. dr. emeritus UGent);
GEERT ANGENON (hoofddocent plantengenetica VUBrussel; woordvoerder actie Save Our Science);
JOHAN BRAECKMAN (hoofddocent wijsbegeerte UGent, bijzonder hoogleraar Universiteit Amsterdam, oprichter De Maakbare Mens);
MARLEEN TEMMERMAN (Gewoon hoogleraar verloskunde UGent, hoofd afdeling verloskunde UZ Gent; senator SP.A);
JOHAN DEVREESE (bioboer en voorzitter BioForum Vlaanderen);
AN DE BISSCHOP (directeur DEMOS, kenniscentrum voor participatie en democratie);
DIRK PEETERS (Vlaams parlementslid Groen!);
SIGRID STERCKX (Professor Ethiek, Vakgroep Wijsbegeerte & Moraalwetenschappen, UGent; lid van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek);
ERIC CORIJN (Cultuurfilosoof, socioloog en professor sociale en culturele geografie VUB);
JOHAN D’HULSTER (bioboer);
FRANCOIS HUYGHE (Ir.; Adviseur Akkerbouw op de Studiedienst van de Boerenbond);
DRIES LESAGE (Prof. dr. politicologie Vakgroep Politieke Wetenschappen UGent vakgebied mondialisering en global governance);
JORIS HEYLEN (bio-ingenieur land-& bosbeheer; activist bij o.a. Friends of the Earth, Greenpeace, Field Liberation Movement; werkt rond landbouw bij Friends of the Earth Vlaanderen & Brussel, vertegenwoordigde de landbouwstudenten op wereldconferentie over hoger onderwijs UNESCO 2009);
ETIENNE VERMEERSCH (moraalfilosoof em. UGent; winnaar tweejaarlijkse Prijs van het Humanisme 2011; auteur van o.a. “De ogen van de Panda”);
CHRIS KESTELOOT (Gewoon Hoogleraar Afdeling Geografie Faculteit Wetenschappen; KULeuven);
STEVEN DESANGHERE (betrokken burger en activist Field Liberation Movement)

Met als intermezzo: BRUNO DENECKERE en DIDI DE PARIS


Om 20u sta ik aan het Trefpuntpodium Bij St-Jacobs want dan kun je genieten van de enige echte Walter De Buck.

Voor de rest zal mijn eerste dag gewoon bestaan uit rondzwalpen.

Het programma voor vandaag


Tot straks op de Gentse Feesten!


Link

7.15.2011

Gentse Feesten 2011

Kameraden en vrienden, wie de laatste tijd al eens door de stad heeft gelopen kan er niet naast kijken, de enige echte Gentse Feesten komen er aan!

De Gentse Feesten, dat is, daar moeten we eerlijk in zijn, hoogdagen voor onze stad. Plezier, vermaak, te veel volk, muziek, optredens, voorstellingen, de geur van verschraald bier en pis, worsten, veggieburgers en ronduit iedereen tegenkomen.

Mijn favoriete bezigheid op de Gentse Feesten is rondzwalpen, kuieren door de feestdrukte, af en toe blijven staan om naar een optreden te luisteren maar vooral gewoon genieten en nogmaals iedereen, maar dan ook iedereen, tegenkomen en er een klapke mee doen.

Een vast item dat ik geen enkele editie wil missen is de debattenreeks van Democratie 2000 en Trefpunt, met als vaste moderator en commentator Eric Goeman.

Meer over de debatten en het volledige programma

Alles over de Gentse Feesten


Tot op de Feesten zou ik zo zeggen!

7.08.2011

onevenwichtige Formateursnota

LBC-NVK vindt de Formateursnota onevenwichtig


De nota van formateur Di Rupo wordt in de pers algemeen gunstig onthaald. Ten eerste omdat er na een heel lange periode iets op papier staat. Ten tweede omdat ze van veel moed zou getuigen.

Klopt dit alles als we de voorstellen even door de syndicale mangel halen?
Enthousiasme alleen voor het bestaan van een nota is niet aan ons besteed.
Maar belangrijker is dat een flink deel van de sociaaleconomische voorstellen toch weinig sociaal zijn.
We lijsten die bewuste maatregelen hier kort even op.

Werkloosheid
- Alle werklozen (ook gezinshoofden) zullen in een scenario van verlaagde uitkeringen terechtkomen. In de laatste fase is de uitkering flink lager dat de Europese armoedegrens.
- Schoolverlaters zullen pas uitkeringen ontvangen na strenge controle.
- Werkloosheidsuitkeringen zullen in 2013 niet welvaartsvast zijn.
- Oudere werklozen (55 in 2013 en 58 in 2016) zullen veel strenger beoordeeld worden of ze actief en snel genoeg ander werk zoeken.

Brugpensioen
- De brugpensioenleeftijd zal sneller naar 60 jaar worden gebracht.
- Ondernemingen in herstructurering: brugpensioen pas op 55 jaar (nu 52 j.).

Pensioen
- Wie ouder is dan 65 zal het pensioen volledig behouden ook als er dan nog gewerkt wordt … Is dat de keuze om mensen beneden de 65 aan een job te helpen?
- De werkloosheid van de 3e periode (en die geldt voortaan voor iedereen!) wordt niet meer meegeteld voor pensioenberekening op basis van het eerdere loon, maar op basis van een minimum. Dus niet alleen lagere werkloosheidsuitkering, ook een lager pensioen.
- Brugpensioen beneden de 60 (uitgezonderd herstructurering) zal wat de pensioenberekening betreft nog slechts gelijkstelling krijgen op basis van een minimumbedrag (dus lager pensioen!).
- Tijdkrediet zal voor de pensioenberekening nog maar voor 1 jaar in aanmerking komen (nu is dat minimaal 3, soms 5 jaar en voor +50 volledig).
Dus tijdkrediet opnemen zal gigantische negatieve pensioeneffecten hebben!

Welvaartsvastheid van uitkeringen
De voorziene middelen van 2013 en 2015 voor de welvaartsvastheid van uitkeringen worden met 40% (!!) verminderd.

Gezondheidszorg
De huidige groeinorm van 4,5% van de gezondheidszorg (opvang vergrijzing, meer voorzieningen …) wordt naar 2% verminderd. De negatieve weerslag op de kwaliteit en kwantiteit van de gezondheidszorg voor patiënten en personeel laat zich raden.

Kinderbijslag

Die wordt volledig gecommunautariseerd. Dat wil zeggen een Vlaamse, Waalse, Brusselse en Duitse kinderbijslag. Of dit een financiering en uitkering via de sociale zekerheid betreft is hoogst onduidelijk.

Tijdkrediet
Behalve voor ouderschapsverlof, palliatief verlof en zorg voor een ziek familielid zal tijdkrediet nog slechts kunnen als men 5 jaar anciënniteit heeft bij dezelfde werkgever.


Toch ook positieve punten
- Een (wel slechts tijdelijke) vermogensbelasting voor vermogens van meer dan 1,25 miljoen Euro, onder de vorm van een ‘crisisbijdrage’ van 0,50%.
- Voor lage en middeninkomen (netto belastbaar beroepsinkomen tot 24.410€/jaar) komt er door het verhogen van de belastingvrije som met 1 000€ ; ongeveer 250 € netto aan inkomensverhoging.
- Het systeem van de notionele intrest (een fiscale gunstmaatregel voor vennootschappen) wordt lichtjes minder aantrekkelijk.
- Er wordt niet alleen aan inperken van uitgaven maar ook aan verhogen van inkomsten gewerkt.

Besluit
Vooral op het sociaaleconomische terrein dreigt er een koude ingreep te worden gerealiseerd. Daar ligt de schaal wel echt uit balans.
Bovendien vrezen we dat de verdere regionalisering gaat zorgen voor meer complexiteit in plaats van vereenvoudiging. Maar bovenal dreigt er een fiscale concurrentie tussen de gewesten en gemeenschappen, waar de werknemers de slachtoffers van zullen zijn.


Ferre Wyckmans
Algemeen Secretaris LBC-NVK

7.07.2011

Ecokerk: gun de aarde ook vakantie

Visie, het huisblad van het ACW, brengt een nieuw initiatief onder de aandacht, dat ecologie en sociale rechtvaardigheid wil belichten. Omdat dit uiteraard zeer positief is, brengen we vandaag enkele uittreksels:

De Kerk moet zowat de laatste instelling zijn waarvan je vermoedt dat ze met ecologie en de klimaatopwarming bezig is. Mis! Zelfs de paus himself riep de katholieke gelovigen vorige week nog op tot een ‘ecologische bekering’. En het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede, dat christelijke solidariteitsorganisaties samenbrengt, gaat morgen van start met de campagne ‘EcoKerk’.

“Het gaat ons vooral om het principe van rechtvaardigheid”, verduidelijkt Sophie Vanonckelen van het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede. “Er is geen rechtvaardigheid zonder duurzaamheid.
Zij die in deze wereld het minst vervuilen en verbruiken, betalen daar de grootste prijs voor. Bij overstromingen, aardbevingen, modderstromen… Ook bij ons is er ecologische onrechtvaardigheid. Armere mensen wonen in slechter geïsoleerde huizen en moeten daardoor meer energie verbruiken en meer betalen. Ze kunnen financiële inspanningen voor bijvoorbeeld zonnepanelen niet bolwerken. Ze hebben een kleinere ecologische voetafdruk, maar lijden het meest onder de klimaatverandering.”

Aarde met vakantie

Omdat we zoveel van haar eisen, stelt het Netwerk voor om de aarde een jaartje met vakantie te sturen. “Veel mensen kijken op dit moment uit naar hun verlof: ze nemen het vliegtuig om een verre reis te maken of ze houden een grote barbecue. Dat zijn vaak enorm vervuilende acties. Niet alleen mensen hebben nood aan vakantie, ook de aarde verdient een sabbatjaar. Moeder Aarde heeft een burn-out. En wij mensen zijn de enigen die haar wat rust kunnen gunnen, door minder te verbruiken. We hebben de aarde in bruikleen gekregen om onze behoeften te vervullen. We moeten de planeet als een goede conciërge verzorgen, in plaats van onbeperkt te blijven verbruiken.”

Blijft de vraag waarom een geloofsgemeenschap zich bezighoudt met ecologie, terwijl er al zoveel organisaties en bewegingen zijn die een duurzame levensstijl willen promoten.
“Wij juichen toe dat er al zoveel tips en acties zijn”, zegt Sophie Vanonckelen. “Maar we waren op zoek naar een motivatie om te blijven consuminderen. Vanuit het geloof kan je een overtuiging vinden waardoor je bewust kiest voor die ecologische levensstijl. Zodat je weet en jezelf eraan herinnert waarom je het doet. Niet vanuit een apocalyptisch doemdenken, maar vanuit een positief beeld. De klimaatverandering is geen verloren zaak, we kunnen er wel iets aan doen. Dat is voor ons een ecospirituele overtuiging. De zorg voor de omgeving en voor de schepping heeft altijd al intrinsiek vervat gezeten in het christendom. Het bekendste voorbeeld daarvan is misschien wel Franciscus van Assisi.”

Geen hoge woorden of vermanend vingertje in de EcoKerk: “We willen mensen gewoon aanzetten om even stil te staan bij hun dagelijks leven: Wat doe ik? Welke invloed heeft dat? Wat kan ik doen om de aarde wat verlof te geven?

Linkfoto DeWereldMorgen, John Moussiaux

Ik zou zeggen surf naar de Ecokerk en draag je steentje bij.

7.01.2011

90 jaar Chinese Communistische Partij
Kameraden en vrienden,

90 jaar geleden werd de Communistische Partij van China opgericht.
De Communistische Partij heeft de Chinese bevolking geleid in de strijd tegen het fascisme en de Japanse bezetting, tegen kapitalistische overheersing, tegen de vijanden van het socialisme, tegen de balkanisering van China en heeft het Chinese volk op het pad gezet van de ongekende ontwikkeling, van onderworpen achterlijk land tot economische grootmacht.

Geen enkel land ter wereld is perfect, geen enkele partij is perfect, dat is duidelijk maar de geschiedenis van China, de Communistische partij en de teksten die ze produceerden bevatten zeer veel nuttige zaken. De werken van Mao Zedong vind ik nog steeds zeer inspirerend. Ook de werken van de latere leiders van de CPC zijn meer dan het bestuderen waard. Alleen door de verwezenlijkingen, de successen en de vergissingen van de Chinese communisten te bestuderen kunnen we een begin maken van het begrijpen van de ongelofelijke ontwikkelingen in dat immense land.

De speech die Hu Jintao vandaag gaf is meer dan het lezen waard.

Geen feest zonder muziek:
Meer over de Chinese Communistische Partij: