1.23.2011

Niet in Onze Naam

Kameraden en vrienden, tijd voor ongegeneerde reclame:Tal van personaliteiten uit de culturele wereld voegen zich bij het steeds langer wordende lijstje van Belgen die de communautaire impasse en het politieke spel kotsbeu zijn en dat ook publiekelijk willen uitroepen.
Vanavond verzamelen ze in de KVS voor het evenement 'Niet In Onze Naam'.Zoals Anne Provoost het zei: "Als mijn politici 200 dagen lang zouden debatteren over de bestrijding van onze armoede, of over een complete reconversie van onze mobiliteit, dat zou ik nog begrijpen. Maar dit debat is te duur in verhouding tot de relevantie van het probleem."

Lees meer op DeWereldMorgen.be, in Solidair en op NietInOnzeNaam.be

1.17.2011

Lumumba, held van de Congolese onafhankelijkheid

Kameraden en vrienden,

vandaag herdenken we de moord op Patrice Lumumba, held van de Congolese onafhankelijkheidsstrijd.

Exact vijftig jaar geleden werd hij afgemaakt door de troepen van Mobutu, met bijzondere medewerking van en in opdracht van de vrijheidslievende Westerse democratieën, waaronder ons eigenste België.
Speciaal voor deze gelegenheid, de speech die Lumumba gaf bij de onafhankelijkheid van Congo:

Mannen en vrouwen van Congo, strijders van de vrijheid die we vandaag winnen, in naam van de Congolese regering groet ik u.

Aan jullie allemaal, beste vrienden, die onvermoeibaar aan onze zijde hebben gestreden, vraag ik om van deze 30 juni 1960, een onvergetelijke dag te maken die jullie onuitwisbaar in jullie harten zullen graveren, een datum waarvan u met fierheid aan uw kinderen de betekenis zult leren.

Geen Congolees die naam waardig zal ooit kunnen vergeten dat we deze onafhankelijkheid enkel door de strijd hebben veroverd, een strijd van alle dag, vurig en vol van idealen, een volgehouden strijd die ons ontberingen, lijden en ons bloed kostte.

Tot in het diepst van ons hart zijn we trots dat we die strijd met tranen, vuur en bloed gestreden hebben. Want die strijd was nobel, rechtvaardig en onontbeerlijk om een einde te maken aan de vernederende slavernij die ons met geweld was opgelegd.

Dit was ons lot gedurende tachtig jaar koloniaal regime, onze wonden zijn nog te vers en te pijnlijk om ze uit ons geheugen weg te wissen. Wij hebben dwangarbeid gekend in ruil voor lonen die veel te laag waren om voldoende te kunnen eten, ons waardig te kleden of te wonen of om onze kinderen als dierbaren te kunnen opvoeden.

Wij hebben spot, beledigingen, slagen gekend die we ‘s ochtends, ‘s middags en ‘s avonds moesten ondergaan, omdat wij 'negers' waren. Wij zijn getuige geweest van het afschuwelijke lijden van degenen die veroordeeld waren voor hun politieke standpunten of godsdienstige overtuigingen: verbannen in hun eigen land was hun lot nog slechter dan de dood.

Wij hebben gezien dat er in de steden prachtige huizen voor de blanken waren en bouwvallige barakken voor de zwarten.

Wie zal ooit de slachtingen vergeten waarbij zo velen van onze broeders omkwamen, de cellen waarin degenen werden geworpen die weigerden zich aan een regime van onderdrukking en uitbuiting te onderwerpen. Wij, die in ons hart en met ons lijf geleden hebben onder de koloniale onderdrukking, wij zeggen nu luid en duidelijk: dat alles is voortaan gedaan!

De Congolese republiek is afgekondigd en ons land is nu in de handen van haar eigen kinderen.Samen, broeders en zusters, beginnen wij een nieuwe strijd, een verheven strijd die ons vrede, welvaart en aanzien zal brengen.

Samen zullen wij sociale rechtvaardigheid vestigen en ervoor zorgen dat iedereen een rechtvaardige vergoeding voor zijn arbeid ontvangt. Wij zullen de wereld tonen wat de zwarte man kan realiseren wanneer hij in vrijheid kan werken, en wij zullen van Congo het stralend voorbeeld voor heel Afrika maken.

Wij zullen erop toezien dat de landerijen van ons land werkelijk ten goede komen aan de kinderen van de natie. Wij zullen al die oude wetten herbekijken en er nieuwe maken, die rechtvaardig en nobel zullen zijn.

En daarom, mijn beste landgenoten, wees er zeker van dat we niet alleen kunnen rekenen op onze enorme krachten en onze immense rijkdommen, maar ook op de hulp van tal van derde landen wier samenwerking wij zullen aanvaarden wanneer die loyaal is en niet op gericht op het opdringen van een of andere politiek.

Zo zal het nieuwe Congo, dat mijn regering gaat opbouwen, een rijk, vrij en welvarend land zijn. Ik vraag ieder van jullie op te houden met de stammentwisten, die ons uitputten en riskeren ons belachelijk te maken in het buitenland.

Ik vraag jullie allemaal voor geen enkel offer terug te deinzen om onze grandioze opdracht tot een goed einde te brengen. De onafhankelijkheid van Congo markeert een beslissende stap naar de bevrijding van het volledige Afrikaanse continent. Onze sterke nationale volksregering zal het geluk in het land brengen.

Ik nodig alle Congolese burgers, mannen, vrouwen en kinderen uit om zich resoluut aan hun taak te wijden om een bloeiende nationale economie tot stand te brengen die onze economische onafhankelijkheid zal verzekeren.

Hulde aan de strijders voor nationale bevrijding!

Lang leve de onafhankelijkheid en Afrikaanse eenheid!

Lang leve het onafhankelijke en soevereine Congo!


Over het bijzondere leven van Lumumba kan ik dit artikel aanraden.

Tenslotte bij wijze van hulde, een woordje van Ernesto Che Guevara:Meer interessant materiaal over Lumumba: hier.

1.15.2011

N-VA anders bekeken

Kameraden en vrienden, het ABVV heeft een nieuwe brochure uitgebracht. Een studie over de N-VA, het separatisme en vooral haar patronale agenda.

"Opmerkelijk is dat die populariteit zich niet vertaalt in grote aandacht voor het programma van de N-VA. Vooral haar sociaaleconomische visie blijft uit de schijnwerpers. Alsof de N-VA alleen maar over de staatshervorming iets te zeggen heeft.Welke sociaaleconomische plannen heeft de N-VA in haar schuif liggen? En welk beleid voert de N-VA vandaag al in de Vlaamse regering, waar de partij onder meer het domein Werk in handen heeft?"

Zeer lezenswaardig moet ik zeggen.

Voor hen die zouden twijfelen, een overzicht van de inhoud:

Deel 1: N-VA: een separatistische agenda

 • Op zoek naar de eigen volksidentiteit
 • Van staatshervorming naar staatshervorming

Deel 2: N-VA: een patronale agenda

 • Meer cadeaus voor de werkgevers
  • Vennootschapsbelasting
  • Notionele intrestaftrek
  • Fiscale concurrentie
  • Subsidies aan bedrijven
 • Loon- en arbeidsvoorwaarden aan banden gelegd
  • Flexibele arbeidstijden
  • Flexibele lonen
  • Flexibele contracten
  • Brugpensioen afschaffen
 • Werkzoekenden harder aanpakken
  • Meer begeleiden, of alleen maar straffen?
  • Werkloosheidsuitkeringen: beperkt in de tijd
  • Wachtuitkeringen afschaffen
  • Rechten en plichten: holle slogans zonder inhoud
 • Sociale zekerheid: een dubbele splitsing
  • Niet-arbeidsgebonden risico’s
  • Arbeidsgebonden risico’s
 • Minder overheid, meer privé
 • En de vakbonden?
  • Algemeen Vlaams belang?
  • Vakbondsorganisatie
  • Dienstverlening
  • Vlaams sociaal overleg

Uitleiding: De Voka-alliantie


Voor hen die nog zouden twijfelen, de brochure is geheel en al gratis te downloaden. Lees hier de volledige brochure (pdf)

1.14.2011

Beschamend!

Beste vrienden, de zogenaamde regeringsvorming begint zowat iedereen op de zenuwen te werken. Het communitaire gezever en het gezeik van doorwinterde zwartzakken, slippendragende tsjeven en voka-adepten, om de vijf botten 'nieuwsberichten' over 'die zie dit en toen zei die dat' en om het allemaal nog 'leuker' te maken doorspekt met afleveringen van de zoveelste BV's-lachen-met-hun-eigen-grappen-'quiz'.

Gelukkig zijn er nog organisaties die al dat neoliberale gezever een halt durven toeroepen. In Visie deze week noemt Luc Cortebeeck, voorzitter van het ACV, de hele heisa 'Beschamend'.
Vorige week kwam er een nieuwe kink in de regeringsonderhandelingen.

Intussen werd de opdracht van Johan Vande Lanotte als koninklijk bemiddelaar verlengd, maar toch heeft zijn nota voor de zesde staatshervorming schade gelopen.
Die bevatte nochtans 16,7 miljard aan bevoegdheidsoverdrachten, waaronder de kinderbijslagen, het federale arbeidsmarktbeleid, de ouderenvoorzieningen, de tegemoetkomingen voor hulp aan bejaarden, het gevangeniswezen en een deel fiscale aftrekken… Dat bovenop een zeer ruime fiscale autonomie, vooral inzake personenbelasting. Kennelijk is het nooit genoeg. Neen, neen, dat is niet het probleem, heet het nu. Probleem is eerder dat we te veel willen doen. We gaan wat te breed, maar niet voldoende diep. We zouden beter wat minder doen.
Less is more. Beter wat minder domeinen bestrijken, maar op de resterende wel dieper snijden in de federale bevoegdheden.
Wat minder, dat slaat dan kennelijk op de kinderbijslagen.
Daar is toch geen eer meer mee te behalen, heet het. Want het zou per regio worden georganiseerd, met in elke regio een gelijk recht per kind. Terwijl een deel van de Vlaamse politici nog altijd hoopt om in Brussel tot aparte stelsels te komen voor Vlaamse en Franstalige kinderen. Als het dat niet kan worden, laat het ons dan maar liever federaal houden, om gezichtsverlies te vermijden.
Waardoor er in de braadpan plaats komt voor een andere vette vis: wat meer autonomie
inzake arbeidsmarktbeleid. Nu, in de nota Vande Lanotte is het arbeidsmarktbeleid al quasi volledig overgeheveld. Dus is de boodschap:
splits simpelweg de werkloosheidsverzekering!
Splits de RVA! Want dat is zowat het enige dat federaal zou zijn overgebleven. De Vlaamse werkgeversorganisaties vinden dit een uitstekend idee.
Het hele theaterstuk van de afgelopen dagen lijkt dus vooral gericht op een verkaveling van een essentieel stuk van de solidariteit tussen de werknemers via de wacht- en werkloosheidsuitkeringen, en bij afgeleide ook de brugpensioenen.
Dat zou nodig zijn, zo wordt beweerd, voor een doelgerichter arbeidsmarktbeleid in de regio’s.
Alsof het ineens beter zou gaan met een gesplitste werkloosheidsverzekering. Zeker is dat je dan drie RVA’tjes krijgt, mét alle extra kosten vandien, maar zonder enige garantie dat die het beter gaan doen dan de RVA vandaag.
Zeker is dat je drie werkloosheidsreglementeringen krijgt, met alle problemen vandien voor werknemers, werklozen en bedrijven wier leven niet is opgesloten in één enkele regio. Zeker is dat je verzekering veel kwetsbaarder wordt voor schokken op de arbeidsmarkt, want hoe breder je draagvlak, hoe schokbestendiger je verzekeringsstelsel. Zeker is dat je zo de discriminatie tussen werklozen organiseert, want de verzekeringspremies - de sociale bijdragen – zijn in elk Gewest dezelfde, terwijl de rechten zouden verschillen. En zeker is dat je zo de mobiliteit binnen België nog meer gaat bemoeilijken.
Tegenover die zekere nadelen staan alleen onzekere baten.
Nu, zo’n zorgvuldige afweging van baten en kosten, dat zal de communautaire scherpslijpers wellicht worst wezen. Het gaat niet om de baten, maar eenvoudigweg om het schaden van de werklozen. Dat is geen intentieproces. Bij minstens één van de onderhandelende partijen staat het letterlijk in het verkiezingsprogramma:
geen wachtuitkeringen meer voor werkloze schoolverlaters, geen werkloosheidsuitkeringen meer voor langdurig werklozen en geen brugpensioenen meer voor oudere werklozen.

Je moet maar durven. De financiële crisis heeft zwaar huisgehouden op onze arbeidsmarkt. Gevolg 1: hoge jeugdwerkloosheid. Gevolg 2: in alle leeftijdsgroepen verloren veel mensen hun job, waarvan een deel inmiddels in de langdurige werkloosheid zijn beland. Gevolg 3: veel oudere werklozen krijgen overal de deur op de neus. In plaats van al deze mensen nu bij te staan en werk te maken van werk, staat hen een schrapping van of korting op hun uitkering te wachten. Zonder maar even stil te staan bij de oorzaken van hun werkloosheid: de financiële crisis zonder voorgaande. Beschamend.

Luc Cortebeeck
Voorzitter ACV

1.13.2011

Der zit meziek in de poletiek!

Kameraden en vrienden, 't Spelleke van Drei Kluite, zijnde Freek Neirynck, Freddy Claeys, Jan Gorleer, Hubert Van Rietvelde en Luk De Bruyker brengen volgende week wederom een magnifieke koenfeeransse van Pierke Pierlala.

Pierke Pierlala’s nieuwjoarskoenfeeransse: "Der zit meziek in de poletiek"

donderdag 20, vrijdag 21 en zaterdag 22 januari om 20u00, zondag 23 januari om 15u00

bestel nu uw ticket

Dit zal gegarandeerd wederom een fantastische voorstelling zijn. Allen daar heen dus, een zekere kennis van de Gentse politiek en vooral van de Gentse taal zijn vereist.

1.12.2011

de Neveneffecten van Gebakken Lucht

De ronduit geniale bende van Neveneffecten bewijzen nog maar eens dat ze gewoonweg geniaal zijn.

De eerste aflevering van hun nieuwe uitvinding Basta is een schot in de roos. Een 'wraakoefening' op bedrijven met slechte klantendiensten en hulplijnen is zeer goed gevonden en wordt alom enthousiast gepost.

Maar geniaal is het stuk over de media, de plaag van de overgenomen persberichten als 'artikels' op nieuwswebsites en in kranten en vooral het gemak om platvloerse reclame in de media te krijgen.

Vorig jaar werd het medialandschap opgeschrikt door de ontdekking dat een hele reeks persberichten die de journalisten in hun mailbox kregen en die ze plichtsgetrouw omzetten via de wetenschappelijk geteste 'copy paste-methode' tot volwaardige artikels en die de redacteurs vervolgens promoveerden tot in de pagina's van de kranten, soms zelfs de voorpagina's eigenlijk gewoon valse persberichten waren, geheel en al verzonnen door mensen bij Woestijnvis.

DeWereldMorgen.be reageerde toen enthousiast op deze ronduit beschamende onthulling. GetBasic (indymedia.be en later DeWereldMorgen.be) klaagt al jaren de copy-paste praktijk bij de commerciële media aan. De bedenking die toen gemaakt werd, zeer terecht overigens, was dat Woestijnvis een 'lege stunt' bracht, op het eerste zicht geen actie, geen analyse maar een ordinaire publicitaire stunt voor een zoveelste WoestijnVis-programma.

Maar Neveneffecten brachten geen dwaas en leeg programma waarin een beetje gelachen werd met de media maar ze brachten in de onlangs uitgezonden aflevering een uitgebreid item over het copy-pasten, het gebrek aan bronnen-checking, de besparingen in de mediabedrijven en de tijdsdruk van journalisten. Daarbij zelf een ongedwongen productplacement voor de analyses van Flat Earth News.
Meer over de toestand van onze media: DeWereldMorgen.be, GetBasic.be en in het MediaActivisme-handboek

Voor de liefhebbers die geen tv hebben:

1.11.2011

terrorisme, randdebielen en de gevolgen van discours

De Verenigde Staten werden het voorbije weekend opgeschrikt door een nieuw voorbeeld van politiek geweld. Het is te zeggen geweld en moord begaan door 'dolgedraaid individu'.
Voor meer informatie over de moordpoging op parlementslid Gabrielle Giffords en de effectieve moord op zes omstaanders verwijs ik naar het uitstekende DemocracyNow. De nieuwssite brengt zeer bekijkenswaardige analyses over de politieke toestand en het klimaat dat geleid heeft tot deze aanslag, maar bijvoorbeeld ook een zeer kritisch verslag over de bedroevende toestand van de psychiatrische zorg in die staat.Ik vind het altijd verbijsterend en hallucinant dat in naam van de vrije meningsuiting de meest gore onzin en meest waanzinnige tirades mogen afgestoken worden maar als iemand effectief het discours in de praktijk omzet dat die onmiddelijk een 'gestoord individu' blijkt te zijn. In de Verenigde Staten is nu een felle discussie losgebarsten over het politieke discours van uiterst rechts.

Een aanrader is trouwens ook volgend filmpje met de fantastische Nederlandse historicus Maarten Van Rossem:

1.10.2011

"these goddamned newspapers!"

Chris Hedges, columnist bij het fantastische TruthDig.com, bracht deze week een zeer lezenswaardig interview met Ralph Nader, de Amerikaanse activist en herhaaldelijk presidentskandidaat. Enkele rake passages:

"The more outrageous the Republicans become, the weaker the left becomes. The more outrageous they become, the more the left has to accept the slightly less outrageous corporate Democrats."

Over het verschil tussen Bush, McCain en Obama is hij glashelder: "But once you take a broader view, it is the difference in the mph of corporatism. McCain is 50 miles per hour and Obama is 40 miles per hour."

Hij maakt een vlammende analyse van de toestand van links Amerika vandaag de dag:
"The left has disemboweled itself. It doesn't even have a strategy every four years like a good poker player. The best example is Richard Trumka and the AFL-CIO. Obama has given them nothing. Therefore, they are demanding nothing. They huff and puff. They make tough speeches. But Trumka hasn't even made Obama's campaign pledge of a $9.50 minimum wage by this year an issue. If you want to increase consumer demand, what better way to do it than to unleash $300 billion in wages? The card check for unionization, which Obama pledged as his No. 1 sop to the labor unions, is dead. The unions do not even demand a hearing. And now wait till you see what they will do to the public employee unions. Part of it is their own fault. They are going to be crushed. Everybody is ganging up on them. You have new class warfare. It is non-unionized lower income and middle class taking it out on the unionized middle-income public employees. It is a classic example of oligarchic manipulation. It will start playing out big time in New York State with Andrew Cuomo and others. They will start saying, ‘Why are you getting this? Most workers who pay the taxes, who pay your salaries, are not getting this.' This plays."

de media:
"The so-called liberal media, along with Fox, is touting the tea party and publicizing Palin. There was an editorial on Dec. 27 in The New York Times on the Repeal Amendment, the right-wing constitutional amendment to allow states to overturn federal law. The editorial writer at the end had the nerve to say there is no progressive champion. The editorial said that the liberals and progressives have faded out to let the tea party make history. And yet, for months, all The New York Times has done is promote Sarah Palin and Glenn Beck. They promote Newt Gingrich and the neocons on the Op-Ed pages. The book pages of the newspaper ignore progressive authors and pump all the right-wing authors.

"If we don't raise hell, we won't get any media. If we don't get any media, the perception will be that the tea party is the big deal."

"They are afraid of the right-wing because the right-wing bellows, and they have become right-wing. These goddamned newspapers should be picketed."

En tenslotte de toekomst:
"Every major movement starts with field organizers, the farmers, unions, and the civil rights movement. But there is nothing out there. We need to start learning from what was done in the past. All over the country people are pissed off. They hate Wall Street. They know they are being gouged. They know they are slipping behind. They know their kids will not be as well off as they were, and they were not that well off. But no one is putting it together."
The only way the union leaders can continue is to be in the shadows. And you don't build a strong movement in the shadows.

"The black swan question is whether something will erupt that is rare, extreme and unpredictable. It is amazing that it hasn't happened in any pockets of the country. How much more can the oppressed take before they revolt? And can they revolt without organizers? These are the two important questions. You have got to have organizers, and as of now we don't."

1.05.2011

The Year in Race — Disasters, Deportations and DREAMs Rising

Eerst en vooral een zeer gelukkig nieuwjaar voor alle kameraden, broeders en vrienden.

We beginnen 2011 met een vleugje reclame voor het excellente online magazine ColorLines.


Een zeer interessante en onmisbare bron waar iedereen die meer wil lezen en horen over het 'andere Amerika', over de strijd tegen racisme en voor gelijke rechten in de VS.

Bij wijze van reclame-filmpje brengen ze een leuk overzicht van de voornaamste racisme-gerelateerde nieuwsitems uit de VS.Een bedenking echter, het is jammer dat het magazine te weinig focust op islamofobie als steeds populairder wordend vaandel van het racisme en op de belangrijke rol die racisme speelt in het promoten van huidige en toekomstige militaire avonturen van de VS in de derde wereld. Maar bon, buiten dat een excellente bron, uitchecken dus.